Sportovní Sekce Showdownu Českého svazu zrakově postižených sportovců, o.s.

 

 

S O U T Ě Ž N Í    Ř Á D

 

  

Článek 1 - pojem Soutěžního řádu.

 

1/1 - Soutěžní řád Showdownu je souborem předpisů České republiky, dále jen ČR, Českého svazu zrakově postižených sportovců, o.s.dále jen ČSZPS, o.s. a sportovní sekce Showdownu, řízené Výkonným výborem, dále jen VVS-SH jimiž se řídí všechny sportovní soutěže zrakově postižených v Showdownu na celém území ČR.

Výklad Soutěžního řádu, jeho doplňování a úpravy, přísluší výlučně do pravomociVVS-SH.

 

1/2 - Soutěžní řád VVS-SH určuje a upravuje, jak se pořádají sportovní soutěže zrakově postižených, dále jen ZP.  Organizační a sportovní zabezpečení soutěží ZP a jak se měří a hodnotí výkony ZP v těchto soutěžích.

     b). způsob a provedení jednotlivých soutěží ZP.

     c). právo účasti s ohledem na klasifikaci zrakového postižení a druh sportovní akce.

 

 

Článek 2 - působnost Soutěžního řádu VVS-SH, soutěže:

 

2/1 - Soutěžní řád VVS-SH platí pro všechny soutěže pořádané ČSZPS, o.s. a všechny věkové kategorie ZP v ČR.

 

2/2 - Soutěžní řád je závazný pro všechny závodníky, hráče, organizační útvary a funkcionáře činné v soutěžích ZP.

 

 

Článek 3 - soutěžní období:

 

3/1 - Soutěžním obdobím rozumíme dobu od 1.1.do 31.12. daného roku. Vyvrcholení musí být zakotveno ve sportovním kalendáři.

 

3/2 - Sportovní kalendář, který se řídí daty 1.1. až 31.12. kalendářního roku a sestavuje jej VVS-SH z podkladů, které obdrží od jednotlivých oddílů do 30.června běžného kalendářního roku.

 

 

Článek 4 - práva a povinnosti zúčastněných stran, sportovní akce:

 

4/1 - Organizátora sportovní soutěže, akce, určuje VVS-SH, který mu zodpovídá za realizaci sportovní soutěže, akce, v plánovaném termínu a za podmínek uzavřené smlouvy, za přípravu a průběh soutěže, za vyhovující prostory a sportovní náčiní, za rozeslání propozic, pozvánek, 30 dnů před termínem konáním akce.

 

4/2 - Každý hráč, hráčka má právo na trenéra. Trenérem může být i spoluhráč. Tohoto musí nahlásit rozhodčímu před zahájením utkání. Trenéra lze pro další utkání měnit. Tuto změnu je nutné sdělit rozhodčímu před zahájením utkání.

 

4/3 - Nominovaní sportovci, zájemci, zasílají písemně závaznou přihlášku organizátorovi soutěže a to nejpozději 14 dní před termínem konání turnaje. V případě, že dojde k porušení výše uvedených předpisů a ustanovení a nedojde k písemné dohodě, jak ze strany pořadatele akce a mistrovských soutěží, tak ze strany přihlášených sportovců a členů výpravy, následují tyto sankce:

     a). pokud pořadatel včas, to je nejpozději 7 dnů před termínem konání soutěženeoznámí změny a účastníci přijedou na místo konání soutěže, tak pořadateluhradí veškeré náklady, cestovné, diety v plné výši.

     b). v případě, že dojde k porušení předpisů ze strany přihlášených hráčů hostujícíhodružstva, neoznámí změnu 7 dnů před konáním soutěže, utkání, tak Tito jsoupovinni pořadateli uhradit způsobenou finanční škodu v plné výši, např. noclehy, strava.

 

 

Článek 5 - druhy soutěží:

 

5/1 - Soutěže v Showdownu jsou více stupňové a dělí se na, kvalifikační, postupové a nekvalifikační, nepostupové.Charakter soutěže u kvalifikační, musí být povinně vyznačený na všech dokumentech, které souvisejí se soutěží a jsou součástí smlouvy o uspořádání sportovní soutěže. Výši finančního příspěvku pro kvalifikační soutěže přiděluje VVS-SH, ze svého rozpočtu. Podmínky na kvalifikační soutěži upravuje Soutěžní řád a pravidla VVS-SH.

 

5/2 Postupové soutěže:

Kvalifikační turnaj na MČR

Kvalifikace mužů se účastní všichni přihlášení mimo prvních 6ti mužů z minulého MČR.

Systém hry bude upřesněn dle počtu přihlášených hráčů.

Kvalifikace žen se účastní všechny přihlášené mimo prvních 4 žen z minulého MČR.

Systém hry bude upřesněn dle počtu přihlášených hráček.

Místo konání kvalifikace mužů i žen se pravidelně střídá takto:

Jedenkrát se uskuteční v Čechách, a po té dvakrát ve dvou následujících letech po sobě na Moravě.

 

Mistrovství České Republiky jednotlivců 

Právo účasti má 6 žen. První 4 z minulého Mčr mají postup zajištěny a 2 vzejdou z kvalifikace. 12 mužů, prvních 6 z posledního MČR má postup zajištěn a 6 postupuje z kvalifikace. V obou kategoriích se hraje systémem každý s každým.

 

Mistrovství České Republiky ve čtyřhrách

Je vypisováno v kategorii: čtyřhra mužů a smíšená čtyřhra. Každá z kategorií musí mít nejméně čtyři páry, jinak se Mistrovství nemůže v neobsazené kategorii konat.  Na  Mistrovství ve čtyřhrách se nekoná žádná kvalifikace. Hráče nominuje  oddíl.

 

Všechny postupové soutěže mají pevně stanovené termíny ve sportovním kalendáři na daný rok, který musí být zveřejněn nejpozději do 31. ledna roku ve kterém soutěže budou probíhat. První 4 ženy a prvních 6 mužů má zajištěn postup na následující MR.páry z čtyřher si nezajišťují postup na následující MR.

 

5/2 - Český pohár - je soutěží družstev a je OPEN.

Družstvo tvoří nejméně 2 hráči, horní hranice počtu není omezena. Dále propozice schválené VVS-SH dne 30.9.2000.  Soutěžní období - květen - září daného roku.

V případě, že přihlášené družstvo nedohraje výše jmenovanou soutěž, nebude se moci do příštího ročníku přihlásit družstvo se soupiskou hráčů, pokud v této nové přihlášce bude figurovat jedno z jména hráče, který soutěž nedohrál. Pokud oddíl bude přihlašovat družstvo s novou

soupiskou, tak toto družstvo bude zařazeno do nového ročníku soutěže.

 

5/3 – Pohár tříčlenných družstev Jedno denní turnaj.

Propozice

 

Článek I.

1/1 -     Družstvo tvoří 3 libovolní hráči, nezáleží na poměru ani oddílové příslušnosti.

1/2 – V průběhu turnaje lze do nového utkání vyměnit, buď jednoho i více hráčů, lze i celé družstvo. Nový hráči však nemohou být na soupisce jiného družstva, např. přecházet z jednoho družstva do druhého v průběhu turnaje.

 

 

Článek II.

 

2/1 – vítězem utkání se stává družstvo, které získá 31 bod, ale musí být rozdíl 2 body, např. 31 : 29.

2/2 – v případě, že bude skóre 31 : 30, tak utkání pokračuje do doby, než jedno z družstev dovrší 37 bodů. V tomto případě již není potřeba rozdílu 2 bodů.

2/3 – každý hráč má 3 podání při každém svém vstupu do utkání, po kterých přenechává místo u hracího stolu svému spoluhráči.

 

Článek III.

 

3/1 – před zahájením utkání musí trenéři, nezávisle na sobě, nahlásit hlavnímu rozhodčímu složení družstva a rovněž určí pořadí, ve kterém budou jednotlivý hráči nastupovat k utkání.

3/2 – hráči určeni k utkání musí být připraveniv herně, neboť po odehrání partie svého kolegy okamžitě nastupují do hry.

3/3 – k zahájení utkání, losování nastupují za družstvo hráči, kteří byli určeni jako č. 1.Hráč, který vyhrál los má 3 podání. Po odehrání těchto podání hráč odstupuje a na jeho místo nastoupí hráč, který byl označen jako číslo 2 a tento přijímá podání soupeře, který byl jako číslo 1. Po odehrání 3 podání tento odstupuje a na jeho místo nastupuje hráč číslo 2, který přijímá podání. Po odehrání podání hráčů čísla 2, nastupují hráči číslo 3, po hráčích č. 3 nastupují opět hráči č. 1.

Tento kolotoč se opakuje až do konce utkání.

 

 

5/4 Každý oddíl má právo uzavírat mezinárodní družební kontakty, s kterými musí seznámit sekci daného sportu, Showdownu.

 

 5/5 - Turnaje pořádané oddíly Showdownu a organizacemi nevidomých a slabozrakých  SONS. Jedná se o turnaje jednotlivců, které jsou započítávány do výkonnostního žebříčku, proto aby mohl být proveden zápočet, musí pořadatel zaslat pozvánku všem oddílům a to bez omezení počtu hráčů.  Jedná se o jednodenní turnaje. Tyto turnaje jsou vypisovány zvlášť pro muže a ženy, ale můžou být vypsány i společně pro obě kategorie. Rovněž turnaje ve 4 hrách mohou být vypsány jako bez rozdílu kategorii.

 

5/6 - Soutěže nekvalifikační, nepostupové jsou otevřenými pro všechny ZP v ČR. Sem náleží pohárová a přátelská střetnutí mezi oddíly v ČR, ale i mezinárodní kontakty v zahraničí. Dále náborové a propagační akce. Jejich ekonomické zabezpečení je věcí pořadatele. Ten pro turnaje stanovuje i podmínky účasti.

 

5/7 - VVS-SH je oprávněný zařadit do postupových kvalifikačních soutěží i pravidelné pohárové soutěže, domácí i mezinárodní. Ty se pak řídí platnými směrnicemi a předpisy VVS-SH.

 

5/8 – Mládežnické soutěže:

      

A. mládež v soutěžích Showdownu ČR je rozdělena do kategorií: žáci, žákyně do 15 let věku a kategorie junioři – 15 let až 18 let.

 

B. žáci a žákyně jsou registrování buď v oddílech, nebo jsou soustředěni ve Speciálních školách pro zrakově postižené. Junioři jsou registrováni v oddílech Showdownu.

 

C. soutěže mládeže jsou rozděleny na soutěže náborové, které pořádají, jak oddíly Showdownu, tak Speciální školy a zájmové organizace, např. SONS.

 

D. Následují Kvalifikační soutěže na Mistrovství České republiky mládeže, které pořádají Spec. Školy. Z těchto Kvalifikačních turnajů má každá škola, která přihlásila na VVS-Sh Kvalifikační turnaj, přihlásit na MR 2 chlapce a 2 dívky.

 

E. Vyvrcholením  soutěží mládežnických soutěží jsou Sportovní hry škol a mezinárodní Mistrovství České republiky, které se koná v květnu daného roku.

 

F. soutěže juniorů nemají samostatné soutěže, hrají v soutěžích mužů a žen. V případě, že se na Mistrovství republiky probojují alespoň 4 junioři, tak bude moci být vyhlášen mistr republiky i v kategorii juniorů.

 

     Pro výše uvedené soutěže mládeže platí stejné předpisy jako v kategoriích dospělých.

 

 

5/9 - Všechny soutěže v Showdownu v ČR  jsou bodovány následovně: vítězství 2-0 - 4 body, vítězství 2-1, 3 body, prohra 1-2, jeden bod, prohra 0-2 - 0 bodů.

 

 

Článek 6.

Soutěž, závod, medailové hodnocení

 

6.1. Za soutěž se považuje soubor závodů/utkání či turnaj, jehož se účastní nejméně 3 závodníci, dvojice nebo družstva.

 

6.2. Za závod/utkání se považuje sportovní střetnutí nejméně dvou jednotlivců, dvojic nebo družstev v jedné sportovní disciplíně.

 

6.3. V postupových soutěžích lze používat přepočtové koeficienty pro rozdílné kategorie ZPS pouze u disciplín, kde to připouští pravidla IBSA.

 

6.4. Diplomy ČSZPS o.s. náleží třem nejlepším účastníkům soutěže/závodu. Při menší účasti jen tomu nejlepšímu. Při M-ČR první získává titul přeborník ČR.

 

6.5. Medaile ČSZPS o.s. náleží třem nejlepším při účasti minimálně 5 účastníků soutěže/závodu. Při M-ČR první získává titul Mistr ČR.  

 

 

Článek 7 - podmínky pro uspořádání sportovní soutěže:

 

7/1 - Pořádání kvalifikační soutěže v Showdownu si vyžaduje:

     a). pověření VVS-SH.

     b). schválení propozic a rozpočtu VVS-Sh.

     c). uzavření smlouvy o uspořádání sportovní soutěže se sekretariátem ČSZPS o.s.

 

7/2 - Pořadatelé soutěží nižších stupňů jsou povinni respektovat termínový plán vyšších soutěží.

 

 

Článek 8 - způsob řízení soutěží ČSZPS o.s., VVS-SH:

 

8/1 - Pořadí jednotlivých závodů, utkání uvedených v časovém rozvrhu nesmí být měněno bez souhlasu hlavního rozhodčího soutěže. Časový rozvrh musí být vyvěšen po dobu soutěže. O jakékoliv změně musí být hráč, závodník informován nejpozději 30 minut před nástupem na utkání. V případě soutěží v Showdownu je pořadatel na požádání hráčů časový rozvrh zápasů vyhotovit i v Braillově písmu.

 

8/2 - Ve spolupráci s ředitelem soutěže je hlavní rozhodčí povinen zajistit aby u stolu byli pouze hráči a pověření rozhodčí. Ostatní osoby mohou být ve vzdálenosti 2 metry od stolu. V případě, že nelze zajistit tuto vzdálenost, tak musí být zajištěna bezpečnost hráčů i diváků.V krajním případě lze vykázat diváky z herny. Musí však být umožněna přítomnost trenérů.  V blízkosti hracího stolu nesmí být žádné předměty, např. lahve s pitím. Rovněž je zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických pomůcek s hlasovým výstupem. Za porušení těchto nařízení je finanční pokuta ve výši 20,- Kč, kterou rozhodčí nahlásí pořadateli a uvede do zápisu o utkání. Pořadatel je povinen vystavit příjmový doklad. Vodící pes nesmí mít v herně rolničku. V případě, že v průběhu hry není v klidu, tak jej majitel musí zanechat mimo

hernu.

 

8/3 - Filmování a fotografování při soutěžích a zvláště pak při jednotlivých utkáních musí být projednáno s ředitelem turnaje a hlavním rozhodčím, který v případě, že všichni aktéři utkání s tímto souhlasí, dá k tomuto svolení. Před zahájením utkání na toto ještě jednou hráče upozorní. V případě, že jeden z aktérů utkání nesouhlasí, tak rozhodčí musí toto respektovat.

 

8/4 - Ředitel soutěže je povinen před zahájením turnaje upozornit všechny účastníky na tyto  zákazy.

 

 

Článek 9 - Rozhodčí soutěží ČSZPS, o.s. VVS-Sh:

 

9/1 - Při soutěžích ČSZPS o.s., VVS-Sh v Showdownu přísluší důležitá úloha rozhodčím. Pořadatel soutěže musí zajistit kvalifikované rozhodčí a v případě potřeby jejich poučení o specifikách soutěže.

 

9/2 - Soutěže v Showdownu řídí rozhodčí, který úspěšně složil jak teoretickou, tak praktickou zkoušku. Musí být držitelem osvědčení rozhodčího Showdownu. Rozhodčí, kteří začínají mohou rozhodovat utkání pouze pod vedením zkušeného rozhodčího. Toto ustanovení platí po dobu 1 roku. V případě, že rozhodčí začátečník má odpískán dostatečný počet utkání a je evidentně na velice dobré úrovni, tak může VVS-SH výše uvedenou lhůtu, na pokyn komise rozhodčích, zkrátit. Osvědčení rozhodčího má platnost 2 roky.

 

9/3 - Rozhodčí je povinen přísně dbát na regulérnost soutěže, utkání, přičemž se řídí výhradně závaznými předpisy ČSZPS o.s., VVS-SH, kterými jsou Soutěžní řád, pravidla Showdownu v platném znění.

Pravidla Showdownu byla schválena Subkomisí IBSA na zasedání v Praze 16. 2. 2013. Příslušné propozice schválené VVS-SH. Dále pokyny delegáta VVS-SH a rozhodnutími organizačního štábu soutěže jejímž je členem.

 

9/4 - Případná provinění rozhodčího proti soutěžním regulím a sportovní etice projednává VVS-SH ve smyslu Disciplinárního řádu ČSZPS.

 

 

Článek 10 - řídící štáb sportovní soutěže…:

 

10/1 - Podle charakteru a rozsahu sportovní soutěže jmenuje pověřený subjekt ředitele sportovní soutěže popřípadě další členy organizačního a řídícího štábu.

 

10/2 - Ředitel sportovní soutěže organizuje a řídí přípravu soutěže, řídí a odpovídá za průběh soutěže, odpovídá za dodržování předpisů spojených se soutěží, odpovídá za správné vyúčtování finančních prostředků ČSZPS ve smyslu uzavřené smlouvy. Zajistí kontrolu platnosti členských průkazů a předepsaných lékařských prohlídek. Je členem námitkové komise.

 

10/3 - Hlavní rozhodčí navrhuje nasazení rozhodčích na jednotlivá utkání. Vyhotovuje výsledkovou listinu a ručí za její správnost. Je členem námitkové komise.

 

10/4 - Každý rozhodčí, který řídí utkání zajišťuje pořádek u hracího stolu. Zajišťuje klid v herně a to zejména v průběhu hry, jedná se o vstupování a vycházení z herny. Výše uvedený pohyb není povolen ani při oddechovém čase hráčů. Před zahájením utkání a každého setu musí upozornit na tuto situaci a je povinen po ukončení setu a utkání zajistit otevření herny. Za výše uvedené přestupky je stanovena finanční pokuta ve výši 20,- Kč, kterou musí nahlásit pořadateli a uvést do zápisu o utkání.

 

10/5 - Pořadatel je povinen při vyhlašování výsledků seznámit přítomné s výší vybraných poplatků.

 

10/6 -  Hospodář odpovídá řediteli soutěže za dodržení rozpočtu, odpovídá za dodržení ekonomické směrnice ČSZPS, odpovídá za správnost a včasnost vyúčtování prostředků ČSZPS.

 

10/7 - Pořadatel sportovní akce zajišťuje přímou účast zdravotníka. Připraví pro tuto osobu potřebné podklady o specifických zdravotních rizicích soutěží. Zdravotní služba posuzuje a ošetřuje případná zranění. Ze zdravotních důvodů vyřazuje hráče ze soutěže. Asistuje při antidopingové kontrole závodníků.

 

10/8 - Funkci technického komisaře obsazuje VVS-SH svým výkonným delegátem, který prověřuje dodržování předpisů Soutěžního řádu a pravidel. Správnost technických parametrů sportovního nářadí a dodržování bezpečnostních předpisů. Delegát VVS-Sh je členem námitkové komise.

 

10/9 - Na všech soutěžích v Showdownu pořádaných VVS-Sh musí být ustavena námitková komise. Ostatním pořadatelům soutěží toto doporučujeme. Této komise jsou ředitel soutěže, hlavní rozhodčí, delegát VVS-SH a zástupce hráčů, který byl zvolen nadpoloviční většinou přítomných hráčů. Komise je povinna řešit připomínky hráčů, pořadatele, rozhodčích a řešit protesty.

 

10/10 - Poplatek za podání protestu musí být vyhlášen při zahájení soutěže, kde bude představena námitková komise. Poplatek bude v případě oprávněného protestu vrácen podavateli protestu v plné výši, v opačném případě je součástí vyúčtování akce. Práce námitkové komise musí být řádně zaprotokolována a tento dokument je součástí dokladů o provedené akci.

 

 

Článek 11 - vyúčtování sportovní akce:

 

11/1 - Podmínky a způsob vyúčtování sportovní soutěže vymezuje smlouva o provedení sportovní akce uzavřená mezi sekretariátem ČSZPS o.s. a pořadatelem na návrh VVS-SH. Podmínky uzavřené smlouvy jsou pro smluvní strany závazné.

 

11/2 - Čerpání státních prostředků se řídí pokyny sekretariátu ČSZPS o.s.

 

 

Článek 12 - Propozice soutěží v Showdownu:

 

12/1 - Propozice , systém hry mistrovských, kvalifikačních turnajů a přeborů navrhuje a schvaluje VVS-SH a jsou na 2 roky. Pokud tyto vyhovují současným podmínkám, tak jejich platnost zůstává. V závažných případech může VVS-SH dobu platnosti změnit.

 

12/2 - Pořadatel turnaje musí dodržet výše uvedená ustanovení o pořádání turnajů.

     a). pořadatel turnaje musí zveřejnit a nejpozději do 30 dnů před termínem konánísoutěže rozeslat společně s přihláškou na soutěž.

     b). propozice obsahují všeobecná ustanovení.

     c). název sportovní soutěže, název pořádající složky, pověření k pořádání akce,

     d). přesné datum a místo pořádání akce. Jméno a kontaktní adresu tel. spojení, emailředitele soutěže, jméno hlavního rozhodčího, jméno hospodáře, údaje ozabezpečené zdravotnické službě.

     e). Adresu pro zasílánípřihlášek a datum uzávěrky.

     f). údaje o ubytování, stravování a jízdném. Údaje o místní dopravě.

    g). předpis uvedení soutěžních řádů a pravidel podle nichž se soutěž koná.Tituly provítěze, podmínky účasti, způsob, čas a místo losování. Možnost podávání námitek,protestů jejich podávání.

    h). věkové kategorie a druh soutěží, disciplin ve kterých se soutěže uskuteční. Časovýrozvrh, upozornění na závazné předpisy a sportovní vybavení sportovců.

 

12/3 - Dále pořadatel může upozornit na možnosti připojištění a další doplňující informace, které pořadatel považuje za důležité. Součástí propozic je návratka, která je jednotná pro všechny soutěže . Veškeré doklady musí obsahovat platná razítka, podpisy odpovědných zástupců, datum schválení a podpis předsedy VVS-SH.

 

 

Článek 13 - přihlášky do soutěží ZPS

 

13/1 - Závodníky přihlašuje subjekt, za který sportovci startují. Přihlášky se podávají ve lhůtě uvedené v propozicích soutěže.

Obsah přihlášky:

A) Název, plná adresa, telefonní/faxové číslo vysílajícího subjektu.

B) U závodníka:

      - příjmení a jméno;

      - rodné číslo;

      - klasifikace zrakového postižení;

      - disciplíny, ve kterých bude startovat.

C) U dalších členů výpravy:

      - příjmení a jméno;

      - rodné číslo;

      - funkční poslání (průvodce, trenér, lékař, masér

D) Datum Razítko vysílajícího subjektu a podpis odpovědného pracovníka.

 

13/2  -Zrušení nebo změny přihlášky lze provést nejpozději 7 dnů před konáním soutěže. Za rozhodné datum se považuje den odeslání změn poštou nebo faxem, emailem.

 

 

Článek 14 - výsledková a prezenční listina soutěží v Showdownu

 

14/1 - Výsledková listina je důležitým dokumentem, za jehož správné

vypracování zodpovídá pořadatel sportovní soutěže a hlavní rozhodčí. Výsledkoválistina se odešle všem zúčastněným sportovním oddílům a organizacím nejpozději do 10 dnů po skončení soutěže. Výsledková listina je nedílnou součástí vyúčtování a obsahuje:

         - jméno hráče, závodníka,

         - klasifikaci zrakového postižení,

         - oddílovou příslušnost,

         - dosažený výsledek - údaje o hracích prostorách a podmínkách,

         - důvod diskvalifikace

         - potvrzení autentity závodu vrchním rozhodčím a ředitelem turnaje

 

14/2 - Prezenční listina je nedílnou součástí vyúčtování sportovní akce a obsahuje:

        - jméno účastníka;

        - rodné číslo;

        - funkční postavení na akci (závodník, průvodce, trenér atd.);

        - označení pokoje, v případě ubytování

 

 

Článek 15 - zdravotní prohlídky sportovců

 

15/1 - Registrovaní sportovci jsou povinní podrobovat se lékařské zdravotní prohlídce  v každém kalendářním roce a to vždy před uplynutím data provedené předcházející prohlídky. Za provedení lékařské prohlídky sportovcem  odpovídá vysílající subjekt. Účastník sportovní soutěže ČSZPS o.s. - VVS-SH je povinen předložit průkaz pojištěnce.

 

15/2 - Neregistrovaní účastníci sportovní soutěže ČSZPS o.s. jsou povinní si provést zdravotní prohlídku sami a na vlastní náklady.

 

 

Článek 16 - klasifikace zrakového postižení

 

16/1 - Zrakově postižení sportovci jsou s ohledem na závažnost a stupeň zrakové vady, zařazeni do některé ze 4 skupin kategorií na základě odborného očního vyšetření. Toto vyšetření musí být zaznamenáno v registračním průkaze ČSZPS os. a na evidenční kartě registrované sekretariátem ČSZPS o.s. Do průkazu ČSZPS klasifikaci provádí oftalmolog ČSZPS MUDr. Olga Látalová v Olomouci a MUDr. Anna Zobanová v Praze.

 

16/2 - Hráč, hráčka jsou povinni před výjezdem do zahraničí se prokázat průkazem o klasifikaci s vyšší platností " Mezinárodní klasifikační průkaz.

 

16/3 - Z důvodů kontroly správnosti zařazení do tříd, je předseda sekce na začátku soutěžního roku, povinen připravit seznam pořádání mezinárodních akcí a tento předat na sekretariát ČSZPS, o.s.

 

Klasifikace zrakově postižených sportovců

(Oficiální závazné znění je v angličtině.)

 

CLASS B1

No light perception in either eye up to light perception, but inability to recognize the shape of a hand at any distance or in any direction.

 

Bez světlocitu obou očí až po světlocit, ale neschopnost rozeznat tvar ruky z jakékoliv vzdálenosti nebo v jakémkoliv směru.

 

CLASS B2

From ability to recognize the shape of a hand up to visual acuity of 2/60 and/or visual field of less than 5 degrees.

 

Od schopnosti rozeznat tvar ruky až po zrakovou ostrost 2/60 a/nebo zorné pole menší než 5 stupňů.

 

CLASS B3

From visual acuity above 2/60 up to visual acuity of 6/60 and/or a visual field of more then 5 degrees and less then 20 degrees.

 

Od zrakové ostrosti nad 2/60 až po zrakovou ostrost 6/60 a/nebo zorné pole větší než 5 stupňů a menší než 20 stupňů

 

All classifications in best eye with best correction. (i.e.all athletes who use contact or corrective lenses must wear them for classification, whether they intend to compete wearing them or not.)

 

Všechna klasifikace na lepším oku s optimální korekcí (tj. všichni závodníci, kteří používají kontaktní nebo brýlové čočky, musí je nasadit při klasifikaci, ať mají v úmyslu závodit s nimi či nikoliv.)

 

Kategorie B4

Tato kategorie je specifickou záležitostí ČSZPS o.s., která platí pouze pro území České republiky, protože zde zařazení sportovci nesplňují kvalifikační podmínky IBSA. V této kategorii se mohou objevit sportovci s progresivní vadou a ČSZPS o.s. má velký zájem na tom, umožnit jim sportovní vyžití. Lehčí vady pak mohou nastoupit do funkcí traséra apod.

Sportovci zařazení do této kategorie musí mít vlastní soutěže a také musí mít vystavenou vlastní výsledkovou a prezenční listinu.

Sportovci této kategorie se nemohou zúčastňovat mezinárodních soutěží organizovaných IBSA, IBCA IPC.

 

B4: Od zrakové ostrosti nad 6/60 0,1 až po zrakovou ostrost 5/15 tj. 0,35  a/nebo zorné pole větší než 20 stupňů a menší než 80 stupňů s výjimkou hemianopsii, tj.ztráty poloviny zorného pole na obou očích, které do B4 spadají automaticky.

(vymezení kategorie provedeno akreditovanou mezinárodní klasifikátorkou IBSA MUDr. A. Zobanovou )

 

 

Článek 17 - věková kategorizace

 

17/1 - Rozhodujícím kriteriem pro určení věkové kategorie je věk hráčů v roce konání sportovní soutěže.

 

17/2 - Upřesnění věkových kategorií provede pořadatel soutěží v propozicích pro příslušnou sportovní soutěž

 

 

Článek 18 - účast na soutěžích ČSZPS o.s. - VVS-SH

 

18/1 - Závaznou podmínkou pro registrované sportovce u ČSZPS o.s. při účasti na soutěžích je - platná registrace u ČSZPS, o.s., platná lékařská prohlídka, průkaz pojištěnce " zdrav. poj. ", členství v registrovaném sdružení u ČSZPS o.s.

 

18/2 - Neregistrovaní sportovci se zúčastňují soutěží VVS-SH na vlastní náklady, nebo na náklady vysílající organizace, po předložení průkazu totožnosti, pojištěnce

 

 

Článek 19 - orgány VVS-SH

 

19/1 - VVS-SH je oprávněn vytvářet a zřizovat odborné orgány a komise, pokud si to vyžádá rozvoj Showdownu a zkvalitnění jeho řízení.

 

19/2 - Komise rozhodčích - je tříčlenným orgánem VVS-SH do jejíchž pravomocí náleží zejména - podávat návrhy VVS-SH na dosažení výkonnostních tříd sportovců, zajišťovat školení rozhodčích a odborné semináře pro rozhodčí, projednávat stížnosti na práci a chování rozhodčích a její závěry předkládat VVS-SH. Podávat návrhy na odebrání osvědčení rozhodčího Showdownu ČR.

 

19/3 - Trenérská rada - je poradním orgánem VVS-SH do jehož pravomoci náleží   zejména - hodnocení výkonnosti sportovců, výběr a příprava reprezentace, stanovení kritérií postupového klíče pro nominaci  do vyšších kvalifikačních soutěží. Navrhuje a schvaluje kvalifikační třídy trenérů Showdownu. Připravuje návrhy tréninkových a metodických programů pro oddíly Showdownu, ale i další zájemce, např. fakulty spec. pedagogiky, spec. školy, integrované školy.

 

 

Článek 20 - přestupy, hostování

 

20/1 - Sportovec může žádat o přestup pouze v přestupním termínu.

  

20/2 - Přestup se potvrzuje "záznamem o přestupu" ze strany dosavadního členského subjektu a nového subjektu, který jej zašle sekretariátu ČSZPS o.s.

 

20/3 - Sportovec je povinen oddílu ze kterého odchází, vrátit veškerý

zapůjčený materiál, který má právo oddíl na něm vyžadovat zpět. Je také možná dohoda o ponechání materiálu sportovci a o finančním vyrovnání mezi oddíly. Tato skutečnost musí být zaznamenána v přestupním lístku.

 

20/4 - Ve zvláštních případech " vystěhování, nebo zrušení oddílu " lze o přestup žádat i mimo přestupní termín, ale mateřský subjekt není povinen tento schválit.

 

20/5 - Sportovci, který soutěží ve sportovní disciplíně, jež není v jeho mateřském subjektu provozována, může být povoleno hostování v jiném členském subjektu ČSZPS o.s.

 

20/6 - přestupní termín - březen - duben daného roku

 

 

Článek 21 - disciplinární řízení

 

21/1 - Orgány činné v disciplinárním řízení , VVS-SH musí mít na zřeteli rozvoj sportu zrakově postižených, zajišťování regulérnosti soutěží, výchovu sportovce v duchu fair play. Přestupky proti sportovní etice, soutěžnímu řádu a pravidlům, řeší Disciplinární řád ČSZPS o.s.

 

 

Článek 22 - Doping

 

22/1 - Doping ve sportu ČSZPS o.s. se řídí " směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu " přijatou Antidopingovým výborem ČR a " Chartou proti dopingu "

 

22/2 - Sportovec je povinen upozornit na antidopingovou skutečnost ošetřujícího lékaře při předepisování léků

 

 

Článek 23 - Ustanovení závěrečná

 

23/1 - Do výlučných pravomocí VVS-SH náleží komunikace se zahraničím, což je v souladu s usnesením Subkomise Showdownu IBSA. Ustanovení se netýká mezioddílových přátelských styků.

 

23/2 - Výrobu sportovního nářadí ČSZPS os. v Showdownu zajišťuje VVS-SH, dle schválených norem IBSA, které byly schváleny Subkomisí v Praze 16.2.2013.

 

23/3 - Připomínkovací a schvalovací řízení se uskutečnilo v rámci řádného zasedání VVS-Sh, rozšířené o vedoucí oddílů, tj. 15.03.2013.

 

Tento dokument ruší platnost soutěžního řádu showdownu schváleného 01.02.2008.

 

 

Josef Kaplan

Předseda VVS-Sh