Stanovy showdownové ligy družstev České republiky


1. Základní ustanovení.

1. Liga družstev je celorepublikovou soutěží. Probíhá permanentně po celou sezónu tj. od září do dubna.
2. K účasti v lize se mohou přihlásit všechny oddíly registrované v ČSZPS působící na území České republiky. Jejich účast však není povinná.
3. Kapitáni družstev zodpovídají za soupisky hráčů a dohodnuté nebo přeložené termíny utkání.
4. Systém ligy bude vytvořen teprve podle počtu přihlášených družstev. Systémem je myšleno rozdělení ligy do skupin apod.


2. Hrací řád.

1. Liga družstev bude hrána dvoukolovým systémem, nebo jednokolově každý s každým .
2. Hracím obdobím je období od září do dubna tj. podzim - jaro. Tento systém navrhujeme z několika důvodů; předně se tím přizpůsobujeme soutěžním systémům v jiných sportech, dále se tím vyhneme letnímu období, jež je nejvíce využíváno pro dovolenou a bývá pak těžké najít vyhovující termíny zápasů.
3. Družstva se mohou přihlásit jen před začátkem ligy tj. do 30.6. Po tomto termínu si budou muset počkat na další sezónu.
4. V průběhu sezóny lze doplnit soupisku ligy družstev pouze o nově zaregistrovaného hráče v ČSZPS.


3. Složení družstev

1. Družstvo je sestaveno ze dvou mužů a jedné ženy, které tvoří základní sestavu. Ta by měla být před začátkem utkání nehlášena rozhodčím.
2. Každé družstvo s sebou může přivézt jednoho náhradníka jak hráče, tak hráčku. Ten může nastoupit do čtyřher, aniž by byl někdo zraněn, ale do dvouher jen v případě, že se jeden z hráčů základní sestavy zraní anebo utrpí jinou prokazatelnou indispozici takového rázu, že dále nemůže pokračovat (nevolnost aj.). Pokud by se podobná indispozice přihodila více než jednomu z hráčů/hráček jednoho družstva během zápasu, rozhodčí by přerušil zápas a vedoucí družstev by se dohodli na dalším postupu.


4. Zápas, jeho průběh a hodnocení.


1. Zápas družstev se skládá ze čtyř utkání jednotlivců mužů, jedné dvouhry žen, jedné čtyřhry smíšené a jedné čtyřhry mužů. Utkání bude mít vždy 7 utkání. Družstvu, v jehož barvách hraje vítěz utkání, se započítá bod.

2. V případě, že hráč při utkání projeví hrubé nesportovní chování, může rozhodčí utkání kontumovat a soupeř získává jeden bod. V případě hrubě nesportovního chování celého družstva je pak rozhodčí oprávněný kontumovat celý zápas a v tomto případě je automaticky započítán výsledek 7:0. Hrubě nesportovním chováním je např. míněno nepřetržité urážení soupeře nebo rozhodčího, výtržnost jiného druhu apod.

3. Tabulka zápasů:

1.

domácí hráč č.1 – hostující hráč č.2

2.

domácí hráč č.2 – hostující hráč č.1

3.

dvouhra žen

4.

čtyřhra mužů

 

15 minut přestávka

5.

smíšená čtyřhra

6.

domácí hráč č.1 – hostující hráč č.1

7.

domácí hráč č.2 – hostující hráč č.2

Soubor ke stažení - zápis


5. Termín zápasů, přeložení a zrušení.

1. Termíny jednotlivých zápasů musí být stanovena tak, aby se neshodovaly s termíny důležitých soutěží jednotlivců jako je Mistrovství republiky apod.
2. Změny termínů jsou možné z následujících důvodů:
a) družstvo je pozváno reprezentovat Českou republiku na oficiální mezinárodní soutěži (Mistrovství Evropy nebo jinou významnou soutěž družstev).
b) v důsledku epidemie nebo jiného podobného zásahu vis major.
c) koná-li se důležitá událost, při níž je nutná účast členů jednoho či obou družstev.
3. V případě, kdy jsou události vyžadující odklad zápasu známy předem, družstvo žádající odklad je povinno omluvit se 10 dní předem. V případě, že družstvo se neomluví včas, je to bráno tak, jako by se neomluvilo vůbec a zápas je automaticky kontumován.
4. V případě epidemie nebo podobné události není desetidenní termín požadován. Je však nutné, aby se družstvo, jehož se to týká, omluvilo co nejdříve. V tom případě zápas kontumován nebude a družstva se dohodnou na náhradním termínu.
5. V případě dopravní nehody nebo jiné události, jež způsobí, že se družstvo k zápasu nedostaví, omluva není nutná z pochopitelných důvodů, postižené družstvo si však opatří doklad o této události (např. potvrzení policie o dopravní nehodě apod.), jehož kopii zašle soupeři a druhou kopii zašle předsedovi VVS. Družstva se pak opět dohodnu na náhradním termínu.6. Hodnocení soutěže.

1. Za vítězný zápas získá vítěz jeden bod. Vítězem ligy (popř. skupiny, bude-li liga do skupin rozdělena) bude družstvo s nejvyšším počtem bodů a podle počtu bodů bude stanoveno i další pořadí.
2. Získají-li dvě družstva stejný počet bodů, rozhodne mezi nimi zisk bodů ze vzájemných zápasů.
3. Bude-li zisk bodů ze vzájemných zápasů shodný, rozhodne o pořadí družstev skóre ze vzájemných zápasů.
4. Bude-li i toto skóre shodné, bude pořadí určeno celkovým skórem ze všech zápasů.
5. Bude-li i toto skóre shodné, rozhodne o pořadí třetí zápas.


7. Technická a prováděcí ustanovení.

1. Bude-li liga rozdělena do skupin, účastníci jednotlivých skupin budou určeni losem popř. se bude brát v potaz kraj. ve kterém družstvo působí, aby se nestalo, že ve skupině budou hrát velmi vzdálení soupeři např. Ústí nad Labem a Kyjov.
2. Hrací systém skupin bude dvoukolový, každé z družstev sehraje tedy s každým družstvem dva zápasy, jedno doma, druhé u soupeře. Zápasy budou hrány podle dohodnutých termínů.
3. Rozhodnutí rozhodčího během zápasu je konečné.
4. Protest proti čemukoli během zápasů je možno podat do patnácti dní od uplynutí zápasu VVS, popř. ligové komisi, bude-li ustavena. Protest je třeba podat písemně a VVS, event. ligová komise se jim bude zabývat v nejbližším možném termínu.
5. Proti rozhodnutí VVS event. ligové komise není odvolání.


8. Závěrečná ustanovení

1. Družstva se přihlásí do soutěže v dostatečném předstihu, však nejpozději do 30.6. toho roku, aby byl včas stanoven hrací systém a mohl být schválen VVS.
2. Liga družstev bude rozdělena do dvou skupin a to skupina českých krajů a moravských krajů. V případě velkého nepoměru družstev (3:5, 5:8 apod.) budou přerozděleny losem.
3. Celá sezóna bude zakončena finálem a tedy mistrovstvím ligy družstev s účastí dvou nejlepe umístěných družstev ze skupin. Toto finále se uskuteční vždy v měsíci květnu po odehrání všech zápasů ve skupinách.

Tyto stanovy byly schváleny VVS s platností od 1.9.1998 s novelou VVS-SH ze dne 30.8.2003.

 

 


 Zpět