Disciplinární řád

 

Důležité odkazy na dokumenty:

 

Dopis ČSZPS 2014

Seznam antidopingových látek na webu

Vysvětlivky antidopingových látek

Antidopingové látky v PDF

Dopingová směrnice 2009

Disciplinární řád v PDF

 

 

 

S M Ě R N I C E

PRO KONTROLU A POSTIH DOPINGU VE SPORTU V

ČESKÉ REPUBLICE

2009

Vydal: ADV CR, 170 00 Praha 7, U Sparty 10

Tel./fax: 233 370 149, e-mail: info@antidoping.cz

Exekutiva: tel./fax: 233 382 701, e-mail: antidopingvcr@mbox.vol.cz

Konzultacní pracovište: Oddelení dopingové kontroly Všeobecné fakultní nemocnice

Tel./fax: 281 862 332

2

OBSAH

CLÁNEK 1 APLIKACE SMERNICE ………………………………………………………………5

CLÁNEK 2 PORUŠOVÁNÍ ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDEL .............................................6

CLÁNEK 3 DOKAZOVÁNÍ DOPINGU …………………………………………………………..8

CLÁNEK 4 SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A ZAKÁZANÝCH METOD DOPINGU ……9

CLÁNEK 5 TESTOVÁNÍ …………………………………………………………………............12

CLÁNEK 6 ANALÝZA VZORKU…………………………………………………...……………18

CLÁNEK 7 NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY……………………………………………………......19

CLÁNEK 8 DISCIPLINÁRNÍ RÍZENÍ….....................…………………………………………..21

CLÁNEK 9 AUTOMATICKÉ ANULOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

JEDNOTLIVCE……………………22

CLÁNEK 10 POSTIH PRO JEDNOTLIVCE……………………………………………………...22

CLÁNEK 11 DUSLEDKY PRO DRUŽSTVO……………………………………………………..30

CLÁNEK 12 POSTIH UPLATNENÝ PROTI SVAZUM…………………………………………31

CLÁNEK 13 ODVOLÁNÍ ...........................…………………………………………....…………31

CLÁNEK 14 SDELOVÁNÍ INFORMACÍ………………………………………………………….34

CLÁNEK 15 UZNÁNÍ ROZHODNUTÍ JINÝMI ORGANIZACEMI…….....…………………....35

CLÁNEK 16 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A DORUCOVÁNÍ OZNÁMENÍ …………………36

CLÁNEK 17 PROMLCECÍ LHUTA……………………………………………………………….36

CLÁNEK 18 DODATEK A VÝKLAD SMERNICE………………...…………………………….37

CLÁNEK 19 ÚHRADA NÁKLADŮ

…………………………………………………………….....37

CLÁNEK 20 POCÁTEK ÚCINNOSTI, PLATNOST, ROZHODUJÍCÍ PRÁVO …………..….38

PRÍLOHA 1 DEFINICE ..............…………………………………………………………….......39

3

ÚVOD

Cíl a úcel

Smernice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu je prijata a provádena v souladu

s odpovedností, která vyplývá pro Národní Antidopingové organizace ze Svetového

antidopingového Kodexu a je jedním z prostredků

na podporu boje proti dopingu

v Ceské republice.

Svetový antidopingový Kodex (dále Kodex) byl prijat jako soucást Mezinárodní

úmluvy proti dopingu ve sportu (vyhlášená pod c. 46/2008 Sb.m.s.) a je základním a

univerzálním dokumentem, z nehož vychází svetový antidopingový program.

Národní Antidopingovou organizací v Ceské republice je Antidopingový výbor Ceské

republiky (dále jen ADV CR) ustavený zrizovací listinou c.j. 24 631/1999-50 jako

príspevková organizace prímo rízená Ministerstvem školství, mládeže a telovýchovy

CR. Podle Kodexu cl. 20.5 je odpovedností ADV CR prijmout a zavést

antidopingovou politiku a pravidla, která jsou v souladu s Kodexem.

Odpovedností ADV CR je v rámci této Smernice nezávisle plánovat, koordinovat a

provádet Dopingové kontroly a obhajovat jejich potrebnost a užitecnost.

Spolupracovat s národními sportovními Svazy a podporovat reciprocní Testování

Národními Antidopingovými organizacemi jiných zemí. Sledovat proces prošetrování

oznámeného porušení antidopingových pravidel vcetně

zkoumání možné spoluúcasti

dalších Osob na dopingovém prípadu.

Tato antidopingová pravidla stejně

jako pravidla Souteží, jsou sportovními pravidly

zaštitujícími podmínky, jimiž se sport rídí. Úcastníci tato pravidla akceptují jako

podmínku své úcasti ve sportu a jsou jimi vázaní. Tato antidopingová pravidla jsou ve

své podstatě

nesporná, a proto nejsou mínena, aby podléhala nebo byla limitována

jakýmikoliv požadavky a právními standardy vhodnými pro trestní rízení nebo otázky

zamestnanosti.

Usporádání

Smernice obsahuje ustanovení, která jsou povinně

prevzata z Kodexu v doslovném

znení a týkají se jeho clánku: 1 Definice dopingu, 2 Porušování antidopingových

pravidel, 3 Dokazování dopingu, 4.2.2 Specifické látky, 4.3.3 Rozhodnutí WADA o

zarazení do Seznamu, 7.6 Ukoncení cinnosti ve sportu, 9 Automatické Anulování

výsledků

jednotlivce, 10 Sankce pro jednotlivce, 11 Dusledky pro družstvo, 13

Odvolání (kromeclánků

13.2.2 a 13.5), 15.4 Vzájemné uznávání, 17 Promlcecí lhuta,

24 Výklad Kodexu, Definice.

Ostatní clánky Smernice dodržují principy Kodexu apríslušných Mezinárodních

standardů

v podmínkách Ceské republiky. Tam, kde Smernice nerozvádí

podrobnosti, odkazuje na príslušná ustanovení v Mezinárodních standardech a

v Kodexu. Pokud dojde ve výkladu nekterých ustanovení k rozporum, platí originální

znení Kodexu v anglickém jazyce.

4

Clánek 1 APLIKACE SMERNICE

1.1

Aplikace na národní sportovní Svazy

1.1.1

Národní sportovní Svazy prijmou tuto Smernici na základeclenství v MF, která prijala Kodex, a inkorporují ji buď prímo ci prostrednictvím odkazu do svých

rozhodujících dokumentu, stanov nebo pravidel jako soucást sportovních pravidel, práv a závazků upravujících vztahy jejich clenů a Úcastníku.

1.1.2

Aplikace Smernice na Úcastníky je založena na clenských závazcích, které existují mezi národními sportovními Svazy a jejich cleny.

1.1.3

Podmínkou získání financní nebo jiné pomoci od vlády Ceské republiky je, že národní sportovní Svazy akceptují a budou dodržovat tuto Smernici vcetně ukládání

sankcí jednotlivcum a budou respektovat pravomoc ADV CR a budou s ním spolupracovat ve všech antidopingových záležitostech, které nejsou upraveny pravidly

príslušné Mezinárodní federace v souladu s Kodexem.

1.1.4

Národní sportovní Svazy uznávají pravomoc a odpovednost ADV CR za implementaci ceského antidopingového programu a zmocnují ADV CR vykonávat Dopingové kontroly

a obdobně jejich clenové a Úcastníci uznávají a prijímají tuto pravomoc a odpovednost.

Mezinárodní federace a ADV CR vzájemně

uznávají svou pravomoc a

odpovednost, tak jak je stanoveno v Kodexu.

1.1.5

Národní sportovní Svazy podrobují této Smernici všechny Sportovce ve své pusobnosti nebo pod svou kontrolou nebo Sportovce, kterí se rídí jejich dokumenty

nebo sportovními pravidly.

1.1.6

Národní sportovní Svazy se rídí rozhodnutími disciplinární komise Svazu a uznávají rozhodnutí Rozhodcí komice COV s výhradou práva odvolání se podle této

Smernice.

1.2

Aplikace na jednotlivce

1.2.1

Smernice ADV CR se vztahuje na všechny jednotlivce, kterí:

jsou cleny národního sportovního Svazu, bez ohledu na jejich trvalý pobyt nebo umístení;

úcastní se v jakémkoli postavení, v jakékoli aktivitě organizované, konané, svolané nebo schválené národním sportovním Svazem

5

1.2.2

Úcastníci vcetně Nezletilých prijímají tuto Smernici, podrobují se jí a rídí se jí na základě jejich úcasti ve sportu.

1.2.3

Úlohou a odpovedností Sportovce je:

být obeznámen se všemi platnými antidopingovými postupy a pravidly prijatými v souladu s Kodexem a dodržovat je;

být k dispozici pro Odber Vzorku;

vzít na sebe odpovednost s ohledem na zákaz dopingu za to, co Použije;

informovat zdravotnický personál o svém závazku neužít Zakázané látky a Zakázané metody a bere na sebe odpovednost ujistit se, že žádná prijatá zdravotní

péce neodporuje antidopingovým postupum a pravidlumprijatým v souladu s Kodexem.

1.2.4

Úlohou a odpovedností Doprovodného personálu Sportovce je:

být obeznámen se všemi platnými antidopingovými postupy a pravidly prijatými v souladu s Kodexem, která jsou platná pro nej nebo pro Sportovce, kterého

doprovázejí;

spolupracovat pri Testování Sportovce;

využít svuj vliv na hodnoty a chování Sportovce k podpore antidopingového postoje.

1.2.5

Pokud je jakákoli Osoba shledána vinnou z porušení antidopingového pravidla, budou aplikovány Dusledky porušení antidopingových pravidel podle Smernice.

Osoba potrestaná dle Smernice jí podléhá nadále po celou dobu trvání Zákazu cinnosti bez ohledu na clenství takové Osoby v jakémkoli národním sportovním

Svazu nebo sportovní organizaci. Jestliže potrestaná Osoba neukoncí závodní cinnost v prubehu Zákazu cinnosti, podléhá nadále Dopingové kontrole.

Clánek 2 PORUŠOVÁNÍ ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDEL

Doping je definován jako porušení jednoho nebo více antidopingových pravidel

uvedených v cláncích 2.1 až 2.8 této Smernice (Porušování antidopingových

pravidel). Sportovci nebo jiné Osoby budou odpovedni za to, že vedí, co predstavuje

porušení antidopingových pravidel, a znají látky a metody obsažené v Seznamu

Zakázaných látek a metod. Porušení antidopingových pravidel jsou definována

takto:

2.1

Prítomnost Zakázané látky nebo jejích Metabolitů nebo Markerů ve Vzorku Sportovce

2.1.1

Je osobní povinností každého Sportovce zajistit, aby žádná Zakázaná látka nevnikla do jeho tela. Sportovci jsou odpovedni za to, je-li zjištena

6

prítomnost jakékoli Zakázané látky nebo jejích Metabolitů

nebo Markerů

v

jejich Vzorcích. Z toho plyne, že k tomu, aby došlo k porušení

antidopingových pravidel podle clánku 2.1, není nutné, aby Sportovci byl

prokazován úmysl, zavinení, nedbalost civedomé Použití.

2.1.2

Dostatecným dukazem porušení antidopingového pravidla podle clánku

2.1

je jedno z následujících: prítomnost Zakázané látky nebo jejích Metabolitů nebo Markerů ve Vzorku A Sportovce, jestliže se Sportovec zrekne analýzy Vzorku

Ba Vzorek B není analyzován; nebo, pokud je Vzorek B Sportovce analyzován a analýza Vzorku B potvrdí prítomnost Zakázané látky nebo jejích Metabolitů ci

Markerů nalezených ve Vzorku A Sportovce.

2.1.3

S výjimkou tech látek, pro které jsou kvantitativní limity výslovně stanoveny v Seznamu,predstavuje prítomnost jakéhokoli množství Zakázané látky nebo jejích

Metabolitů nebo Markerů ve Vzorku Sportovce porušení antidopingového pravidla.

2.1.4

Výjimkou z obecného pravidla clánku 2.1 jsou prípady, kdy Seznam Zakázaných látek nebo Mezinárodní standardy stanoví zvláštní kritéria pro vyhodnocování

Zakázaných látek, které mohou být rovnež vyprodukovány endogenne.

2.2

Použití nebo Pokus o Použití Zakázané látky nebo Zakázané metody Sportovcem.

2.2.1

Je osobní povinností každého Sportovce zajistit, že se žádná Zakázaná látka nedostane do jeho tela. Není tedy nutné prokázat úmysl, zavinení, nedbalost

nebo vedomé Použití Sportovcem pro urcení, že došlo k porušení antidopingového pravidla Použitím Zakázané látky nebo Zakázané metody.

2.2.2

Úspech nebo neúspech Použití nebo Pokusuo Použití Zakázané látky nebo Zakázané metody není rozhodující. Pro urcení, že došlo k porušení antidopingového

pravidla postacuje, aby Zakázaná látka nebo Zakázaná metoda byly Použity,prípadne, aby byl ucinen Pokus je Použít.

2.3

Odmítnutí nebo nedostavení se k Odberu Vzorku bez presvedcivého zduvodnení po obdržení výzvy, která vychází z techto antidopingových pravidel, nebo jiné

vyhýbání se Odberu Vzorku.

2.4

Porušení príslušných požadavku, týkajících se dostupnosti Sportovce pro Testování Mimo Soutež podle Mezinárodního standardu pro Testování, vcetně Nedodání

požadované informace o místech pobytu a Nezastižení na místě pobytu, které byly prohlášeny podle pravidel, která jsou v souladu s clánky 11.3 a 11.4 Mezinárodního

standardu pro Testování. Jakákoliv kombinace trí Nezastižení na místě pobytu a/nebo Nedodání požadované informace o místech pobytu, kterých se Sportovec

dopustil behem osmnáctimesícního období deklarovaných ADV CR nebo jinou Antidopingovou organizací u Sportovce, je porušením antidopingového pravidla.

7

2.5

Podvádení nebo Pokus o Podvádení v prubehu kterékoli cásti Dopingové kontroly.

2.6

Držení Zakázaných látek a Zakázaných metod.

2.6.1

Držení Zakázané metody nebo Zakázané látky Sportovcem Pri Souteži, nebo Držení metody nebo látky Zakázané Mimo Soutež Sportovcem v období Mimo Soutež, pokud

Sportovec neprokáže, že toto Držení je v souladu s TV udelenou podle clánku 4.4 (Terapeutické Použití), prípadně jinak prijatelně toto Držení nezduvodní.

 

2.6.2

Držení Zakázané metody nebo Zakázané látky Doprovodným personálem Sportovce Pri Souteži, nebo Držení metody nebo látky Zakázané Mimo Soutež Doprovodným

personálem Sportovce v období Mimo Soutež, pokud Doprovodný personál Sportovce neprokáže, že toto Držení je v souladu s TV udelenou podle clánku 4.4 (Terapeutické

Použití), prípadně jinak prijatelně toto Držení nezduvodní.

2.7

Obchodování nebo Pokus o Obchodování s jakoukoli Zakázanou látkou nebo Zakázanou metodou.

2.8

Podání nebo Pokus o podání jakékoliv Zakázané metody nebo Zakázané látky Sportovci Pri Souteži nebo podání nebo Pokus o podání jakékoliv metody nebo látky

Zakázané Mimo Soutež Sportovci v období Mimo Soutež, nebo asistování, povzbuzování, napomáhání, navádení, zakrývání skutecnosti nebo jiná spoluvina týkající

se porušení nebo Pokusu o porušení antidopingového pravidla.

Clánek 3 DOKAZOVÁNÍ DOPINGU

3.1

Dukazní bremeno a míra jeho závažnosti

ADV CR ponese dukazní bremeno, že došlo k porušení antidopingového pravidla.

ADV CR se zhostí dukazního bremene, jestliže prokáže porušení

antidopingového pravidla k dostatecné spokojenosti rozhodovacího orgánu

s vedomím závažnosti takového obvinení. Dukazní bremeno je ve všech

prípadech vetší než pouhé prokázání pravdepodobnosti, ale nižší než je

dukaz nade vší pochybnost. V prípadech, kde tato Smernice ukládá dukazní

bremeno Sportovci nebo jiné Osobě

obvinené z porušení antidopingového

pravidla, aby vyvrátila domnenku nebo prokázala urcitá fakta nebo okolnosti,

bude dukazní bremeno predstavováno mírou pravdepodobnosti, vyjma

ustanovení clánků

10.4 a 10.6, které stanoví pro Sportovce vyšší dukazní

bremeno.

3.2

Metody prokazování skutkových okolností a predpokladů

Skutkové okolnosti vztahující se k porušení antidopingových pravidel mohou být

prokazovány jakýmkoli spolehlivým zpusobem vcetně

doznání. V dopingových

prípadech lze uplatnit následující pravidla dokazování:

8

3.2.1

Vychází se z predpokladu, že akreditované laboratore WADA provádejí analýzu Vzorků a nakládají se Vzorky v souladu s Mezinárodním standardem pro laboratore.

Sportovec nebo jiná Osoba muže vyvrátit tento predpoklad tím, že prokáže odchylku od postupů daných Mezinárodním standardem, která mohla zpusobit Pozitivní

laboratorní nález .

Jestliže Sportovec nebo jiná Osoba vyvrátila predchozí domnenku

prokázáním toho, že došlo k odchylce od postupů

daných Mezinárodním

standardem, která mohla zpusobit Pozitivní laboratorní nález, pak musí ADV

CR prokázat, že taková odchylka nemohla zpusobit Pozitivní laboratorní

nález.

3.2.2

Odchylky od jiného Mezinárodního standardu nebo jiného antidopingového pravidla nebo zásad které nezpusobily Pozitivní laboratorní nález nebo jiné porušení

antidopingového pravidla, nezpusobují neplatnost výsledku. Jestliže Sportovec nebo jiná Osoba prokáže, že došlo k odchylce od jiného Mezinárodního standardu

nebo jiného antidopingového pravidla nebo zásad, která mohla zpusobit Pozitivní laboratorní nález, pak musí ADV CR prokázat, že taková odchylka nezpusobila

Pozitivní laboratorní nález nebo skutkovou podstatu porušení antidopingového pravidla.

3.2.3

Skutecnosti konstatované jako prokázané v rozhodnutí soudu nebo profesního disciplinárního tribunálu majícího príslušnou pravomoc, které nejsou predmetem

dosud projednávaného odvolání, budou nevyvratitelnými dukazy proti Sportovci nebo jiné Osobe, které se rozhodnutí týká, pokud Sportovec nebo jiná Osoba

neprokáže, že rozhodnutí porušilo principy spravedlnosti.

3.2.4

Rozhodovací orgán projednávající porušení antidopingového pravidla muže vyvodit záver svedcící proti Sportovci nebo jiné Osobe, která je obvinena z porušení

antidopingového pravidla, založený na odmítnutí Sportovce nebo jiné Osoby, ackoli byl/a obeslán/a v dostatecném predstihu pred jednáním, zúcastnit se jednání

(buď osobně nebo telefonicky dle pokynů rozhodovacího orgánu) a odpovedet na dotazy rozhodovacího orgánu nebo ADV CR, který tvrdí, že došlo k porušení

antidopingového pravidla.

Clánek 4 SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A ZAKÁZANÝCH METOD DOPINGU

4.1

Zaclenení Seznamu

Nedílnou soucástí této Smernice je Seznam, který je minimálně

jedenkrát rocně

zverejnován a upravován WADA. Pokud není v Seznamu a/nebo jeho úpravě

uvedeno jinak, Seznam a jeho prípadné úpravy nabudou úcinnosti za trimesíce

po zverejnení Seznamu organizací WADA. ADV CR poskytne neprodleneceský

preklad Seznamu každému Svazu a každý Svaz zajistí, aby byl soucasný Seznam

prístupný jeho clenum a složkám*.

*

Platný Seznam je dostupný na webové stránce WADA www.wada-ama.org

9

4.2

Zaclenení látek a metod na Seznam

Rozhodnutí WADA o tom, jaké Zakázané látky nebo Zakázané metody budou

zahrnuty do Seznamu a o klasifikaci látek do kategorií v Seznamu je konecné a

není prípustné, aby ho Sportovec nebo jiná Osoba napadl argumentem, že látka

nebo metoda nebyla maskujícím cinidlem, nemela potenciál zvýšit výkon,

nepredstavovala riziko pro zdraví nebo neporušovala ducha sportu.

Pri lécení musí Sportovec dbát ustanovení o zákazu dopingu omezující Použití

nekterých léku. Za tím úcelem informuje ošetrujícího lékare.

4.3

Specifické látky.

Všechny Zakázané látky, kromě

látek ve skupinách anabolických látek a hormonů

atech stimulantů

a hormonálních antagonistů

a modulátorů

vyjmenovaných jako

takových na Seznamu, budou Specifickými látkami pro úcely aplikace clánku 10

(Sankce pro jednotlivce). Zakázané metody nebudou Specifickými látkami.

4.4

Terapeutické Použití

4.4.1

Sportovec se zdokumentovaným onemocnením požadující Použití léku se Zakázanou látkou nebo Použití Zakázané metody musí predem obdržet TV, která nesmí Sportovci

umožnit výhodu v Souteži. Formulář žádosti o TV Sportovec obdrží od ADV CR,príslušného sportovního Svazu nebo Mezinárodní federace (viz též www.antidoping.cz,

www.wada-ama.org).

4.4.2

ADV CR jmenuje Komisi pro TV (dále jen KTV), která bude posuzovat žádosti o udelení TV. KTV musí co nejdríve posoudit žádost v souladu s Mezinárodním standardem

pro TV a rozhodnout o oprávnenosti takové žádosti.

4.4.3

Sportovci zaclenení príslušnou Mezinárodní federací do mezinárodního Registru pro Testování a další Sportovci predtím, než se úcastní Mezinárodní Akce,

musí obdržet TV od Mezinárodní federace (bez ohledu na to, zda Sportovec již dríve obdržel TV od KTV ADV CR), kterou nahlásí vcetně kopií formulárů ADV

CR. Ostatní Sportovci podléhající Testování mohou obdržet TV od ADV CR a musí ji požadovat nejpozdeji 21 dnů pred termínem její potreby (napr.úcastí na

Souteži), kromě naléhavých prípadu, kdy tato lhuta nemusí být dodržena.

4.4.4

Použití inhalacních beta2-agonistu:

Pro Sportovce je podmíneně povoleno pouze Použití inhalacních forem salbutamolu, terbutalinu, formoterolu a salmeterolu a je v souladu se soucasnou klinickou

praxí. Použití techto látek by melo být buď hlášeno pomocí ADAMS nebo na formulári (viz www.antidoping.cz) v souladu s Kodexem, jakmile je prípravek použit

a stejně tak musí být hlášen do protokolu Dopingové kontroly v prípadě Testování. Opomenutí hlášení bude zohledneno pri nakládání s výsledky, zvláště vprípadě

žádosti o Retroaktivní TV.

10

Sportovci užívající výše uvedené látky v inhalaci musí mít lékarskou dokumentaci potvrzující toto Používání a splnující minimálně požadavky uvedené v príloze

1 Mezinárodního standardu pro TV.

Pro všechny Sportovce zaclenené v Registru pro Testování Mezinárodní federace musí být schválena rádná TV pred užitím látky príslušnou Mezinárodní federací.

 

Pro Sportovce úcastnící se Mezinárodní Akce, ale kterí nejsou cleny Registru pro Testování Mezinárodní federace, bude posuzována buď TV nebo Retroaktivní

TV vprípadě Pozitivního laboratorního nálezu v souladu s pravidly Mezinárodní federace nebo Organizátora významné Akce.

Sportovci, kterí nejsou zacleneni do Registru pro Testování Mezinárodní federace a jsou zacleneni do národního Registru pro Testování, musí žádat predem

o TV ADV CR.

Sportovci, kterí nejsou zacleneni do národního Registru pro Testování, musí žádat o Retroaktivní TV vprípadě Pozitivního laboratorního nálezu.

Retroaktivní TV nebude udelena, pokud nebudou splneny požadavky prílohy 1 Mezinárodního standardu pro TV a pokynů na www.antidoping.cz. To znamená, že jakýkoliv

Pozitivní laboratorní nález hlášený laboratorí za techto okolností (pokud nebudou splneny požadavky prílohy 1) bude znamenat porušení antidopingových pravidel.

 

Sportovec, který žádal o TV nebo o Retroaktivní TV a byla mu zamítnuta, nesmí užívat príslušnou látku bez predchozího schválení TV (Retroaktivní TV v tomto

prípadě nebude povolena).

4.4.5

Postup pri prohlášení o Použití

Je všeobecně známo, že nekteré látky zahrnuté do Seznamu jsou užívány k lécbecastých zdravotních obtíží u Sportovcu. Pro úcely monitorování techto látek,

pro které urcité zpusoby podání nejsou zakázány, bude požadováno jednoduché prohlášení o Použití. Toto je striktně omezeno na:

Glukokortikosteriody nesystémovým podáním, jmenovitě

intraartikulární,

periartikulární, peritendinální, epidurální a intradermální injekcí a v inhalaci.

Pro uvedené látky musí být Sportovcem provedeno prohlášení o Použití pomocí ADAMS pokud to bude primereně vhodné nebo na formulári TV (viz www.antidoping.cz)

v souladu s Kodexem v okamžiku pocátku Použití. Toto prohlášení by melo obsahovat diagnózu, název látky, podanou dávku, jméno a kontaktní informace lékare.

 

Navíc musí Sportovec oznámit Použití predmetné látky do protokolu pri Dopingové kontrole.

4.4.6

WADA na žádost Sportovce nebo ze své vlastní iniciativy muže prezkoumat udelení nebo zamítnutí jakékoliv TV u Sportovce mezinárodní

11

úrovně

nebo Sportovce národní úrovne. Pokud urcí, že udelení nebo odmítnutí

TV nebylo ve shodě

s platným Mezinárodním standardem pro TV, pak muže

WADA zmenit toto rozhodnutí. Rozhodnutí týkající se TV podléhají dalšímu

odvolání podle clánku 13 této Smernice.

Clánek 5 TESTOVÁNÍ

5.1

Všichni Sportovci podléhají Testování Pri Souteži, které provádí ADV CR, Mezinárodní federace nebo jakákoliv ADO v rámci svého oprávnení pro Testování pripríslušné

Souteži nebo na Akci, které se Sportovec úcastní.

5.2

Všichni Sportovci registrovaní ve sportovních Svazech CRvcetně Sportovců v období Pozastavení nebo Zákazu cinnosti podléhají také Testování Mimo Soutež

kdykoliv a na jakémkoliv míste, po predchozím oznámení nebo Testování bez predchozího oznámení, které provede podle svých pravidel Mezinárodní federace,

WADA, ADV CR nebo Národní Antidopingová organizace zeme, jejímž je Sportovec obcanem, kde bydlí nebo mu byla vydána licence nebo je clenem sportovní organizace,

Mezinárodní olympijský výbor behem Olympijských her a Mezinárodní paralympijský výbor behem Paralympijských her podle jejich pravidel. Cílené Testování

bude provádeno prioritne.

5.3

V rámci pusobnosti ADV CR je zodpovedná za provádení veškerého Testování výhradně Exekutiva. O provedení konkrétní Dopingové kontroly rozhoduje clen Exekutivy.

Exekutiva je zodpovedná za zajištení, že veškeré Testování v její pusobnosti bude ve shodě s touto Smernicí a zároveň s Mezinárodním standardem pro Testování

platným v době Testování. Podrobnosti Testování neuvedené v této Smernici se rídí tímto standardem. Návrh na provedení Dopingové kontroly muže podat poradatel

Souteže nebo Svaz. Na vyžádání clena Exekutivy je sportovní Svaz povinen poskytnout o Souteži potrebné podklady.

5.4

Odber Vzorků provádí clenové Exekutivy z vlastního rozhodnutí nebo Dopingoví komisari na základě písemného poverení clenem Exekutivy. Dopingový komisař

nesmí být v jakémkoliv konfliktu zájmu, tedy napríklad vztah (clenský apod.) ke sportovnímu odvetví, jehož Sportovce kontroluje. Dopingový komisař se u

poradatele Souteže prokazuje prukazem o licenci a písemným poverením. Prukaz o licenci nosí Dopingový komisař viditelně umístený a tento jej opravnuje

ke vstupu do všech míst, kde se Sportovec nachází.

5.5

Krevní Vzorky (nebo jiné Vzorky než moc) mohou být užity buď pro zjištení Zakázaných látek nebo Zakázaných metod nebo pouze pro úcely rozhodování o dalším

Testování. Pokud se krev odebírá pouze za úcelem rozhodování o dalším Testování, nebude to mít jiné následky pro Sportovce než jeho/její identifikaci pro

Odber Vzorku moci podle této Smernice. Za techto podmínek muže ADV CR dle svého uvážení rozhodnout, které parametry krve se budou merit v proverovaném

Vzorku a jaké hodnoty techto parametrů se budou používat k urcení, že bude Sportovec vybrán pro Odber Vzorku moci. U krevních Vzorků v tomto prípadě nebude

vyžadován Vzorek B.

12

5.6

Poskytování informací o místech pobytu Sportovce

5.6.1

Poskytování informací o místech pobytu Sportovce zásadně upravuje cl. 11 Mezinárodního standardu pro Testování. ADV CR urcí kriteria pro národní Registr

pro Testování Sportovcu, kterí jsou povinni ADV CR predkládat aktualizované informace o pobytu. ADV CR muže podle potreby upravovat kriteria pro národní

Registr pro Testování. Každý Svaz je povinen nahlásit ADV CR jména, adresy, E-mail a telefonický kontakt Sportovcu, kterí splnují kritéria národního Registru

pro Testování.

5.6.2

Každý Sportovec zaclenený do národního Registru pro Testování je povinen ctvrtletně (nejpozdeji 14 dní pred pocátkem kalendárního ctvrtletí) oznamovat ADV

CR písemně na formulári nebo elektronicky (podle vzoru dodaného ADV CR nebo v databázovém systému ADAMS) místa a casy pobytu a tréninků (minimálně jeden

60-ti minutový interval denně od 6.00 do 23.00) a závodu. Sportovci budou tyto informace v prípadě zmen obnovovat tak, aby byly neustále aktuální. Hlavní

zodpovednost za Poskytování informací

o místech pobytu nese každý Sportovec sám. Specifické podmínky pro Registry pro Testování Kolektivních sportů a Sportovců nižších výkonnostních kategorií

budou rešeny s jednotlivými Svazy. Každý Sportovec muže být testován i mimo jím uvedený 60-ti minutový interval.

5.6.3

Pokud Sportovec zarazený do Registru pro Testování nebude zastižen pro Testování na jím oznámeném místě pobytu v jím uvedeném 60-ti minutovém intervalu

trikrát behem doby 18-ti po sobě jdoucích mesícu, bude se to považovat za porušení antidopingového pravidla podle clánku 2.4. Dopingový komisař pri každém

pokusu o kontakt se Sportovcem setrvá na udaném místě pobytu do konce 60-ti minutového intervalu uvedeného Sportovcem. Po každém pokusu, který se pocítá

jako Nezastižení na místě pobytu, bude Sportovec písemně informován.

5.6.4

Každý Sportovec v Registru pro Testování, který Nedodá informace o místech pobytu vcas pro požadované ctvrtletí poté, co obdržel behem predešlých 18 mesíců

dvě písemná varování, aby tak ucinil, bude posuzován, že porušil antidopingové pravidlo podle clánku 2.4.

5.6.5

Informace o pobytu predkládané podle clánků 5.6.1 a 5.6.2 budou vzájemně využívány i WADA a jinými Antidopingovými organizacemi majícími pravomoc k Testování

Sportovce a budou využitelné pouze pro úcely Dopingové kontroly.

5.7

Ukoncení závodní cinnosti a návrat k závodní cinnosti

5.7.1

Sportovec zarazený do Registru pro Testování bude podléhat této Smernici vcetně povinnosti být dosažitelný pro Testování Mimo Soutež bez predchozího oznámení,

až do té doby dokud nedodá ADV CR písemnou zprávu, že ukoncil závodní cinnost.

5.7.2

Sportovec, který ADV CR predal zprávu o ukoncení závodní cinnosti, se muže znovu úcastnit Souteží pouze za podmínky, že ADV CR bude informovat nejméně šest

mesíců pred ocekávaným návratem k závodní

13

cinnosti a pokud bude ADV CR informovat v této době

o místech pobytu

Sportovce podle clánku 5.6.

5.8

Výber Sportovců pro Testování

5.8.1

U národních akcí clen Exekutivy urcí pocet Sportovců pro Testování v každé Souteži a klíč výberu Sportovců pro Testování. Tento klíč muže být zvolen podle

dosaženého výsledku, nebo Náhodným výberem nebo kombinací techto metod.

5.8.2

Kromě klíců výberu stanovených v clánku 5.8.1 vedoucí Exekutivy nebo jím poverený clen Exekutivy muže také vybírat Sportovce nebo týmy metodou Cíleného

Testování.

Vprípadě

zmeny programu Souteže rozhoduje o klíci Dopingový komisar. Klíč

a jména vylosovaných Sportovců

udržuje komisař

i jeho Asistent v tajnosti až

do okamžiku výzvy, pokud není clenem Exekutivy urcen jiný postup.

5.8.3

Sportovci budou Exekutivou vybíráni pro Testování Mimo Soutež zpusobem, který je ve shodě s Mezinárodním standardem pro Testování platným v době výberu.

 

5.8.4

Pokud Mezinárodní federace nebo Svaz mají jako podmínku uznání rekordu negativní výsledek Dopingové kontroly, musí se Sportovec podrobit Dopingové kontrole

podle podmínek pravidel príslušné Mezinárodní federace.

5.9

Dopingový komisař a organizacní výbory národních Akcí musí umožnit sledovat prubeh Dopingové kontroly príslušným nezávislým pozorovatelum.

5.10

Postupy pri Testování

5.10.1

Poradatel Souteže je povinen poskytnout pro Odber Vzorku Místnost Dopingové kontroly, která prinejmenším zajištuje soukromí Sportovce a je v prubehu Odberu

Vzorku používána výhradně jako Místnost Dopingové kontroly, a dostatecné množství vhodných nápojů v originálním uzavreném balení. O zpusobilosti prostoru

pro Odber Vzorků rozhoduje Dopingový komisar.

5.10.2

Dopingový komisař nebo Asistent predají výzvu k Dopingové kontrole Sportovci, který byl vybrán pro Testování, zpravidla po ukoncení Souteže. Sportovec výzvu

podepíše a ponechá si kopii. Cas podpisu Dopingový komisař nebo Asistent zaznamená na výzve. Sportovec musí být v dohledu Asistenta nebo Dopingového komisare

a nesmí mocit až do príchodu do Místnosti Dopingové kontroly. Nesplnení této podmínky neruší platnost zjišteného porušení antidopingových pravidel.

5.10.3

Pokud Sportovec odmítne podepsat výzvu k Dopingové kontrole nebo se vzdálí Dopingovému komisari nebo Asistentovi z místa výzvy, Dopingový komisař uciní

nový pokus o kontakt se Sportovcem. Pokud Sportovec i tak odmítne podepsat výzvu, bude se mít za to, že odmítl podrobit se Odberu Vzorku ve smyslu clánku

2.3 stejně tak, jako pokud odmítne Odber Vzorku v

14

Místnosti Dopingové kontroly, což bude zaznamenáno a oznámeno Exekutivě

jako porušení antidopingového pravidla podle clánku 2.3.

5.10.4

Sportovec je povinen se dostavit do Místnosti Dopingové kontroly bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 60 minut po obdržení výzvy. Pokud se Sportovec k

odberu Vzorku ve stanoveném case nedostaví, Dopingový komisař to zaznamená a oznámí Exekutivě jako porušení pravidla podle clánku 2.3. Dopingový komisar/

Asistent muže zvážit jakýkoliv oprávnený požadavek tretí strany nebo jakýkoliv požadavek Sportovce na opoždený príchod do Místnosti Dopingové kontroly

po potvrzení a prijmutí výzvy a/ nebo docasný odchod po príchodu do Místnosti Dopingové kontroly,amuže toto povolit, pokud bude Sportovec nepretržitě doprovázen

Dopingovým komisarem/ Asistentem a bude pod prímým dohledem behem svého odkladu, pricemž nesmí mocit dokud se nevrátí zpet do Místnosti Dopingové kontroly

a pokud se požadavek vztahuje k následujícím cinnostem:

Pro Testování Pri Souteži:

a) úcast pri vyhlášení vítezu; b) splnení závazku ke sdelovacím prostredkum;

c) úcast na dalších Soutežích; d) protažení, zklidnení po záteži; e) nezbytné

lékarské ošetrení; f) hledání doprovodné Osoby a/nebo tlumocníka; g) získání

fotografické identifikace; nebo h) jakákoliv další výjimecná okolnost, která

muže být omluvena a bude zdokumentována.

Pro Testování Mimo Soutež:

a) hledání doprovodné Osoby; b) dokoncení tréninkové jednotky; c) nezbytné

lékarské ošetrení; d) získání fotografické identifikace; e) jakákoliv další

výjimecná okolnost, která muže být omluvena a bude zdokumentována.

5.10.5

Sportovec má právo být doprovázen do Místnosti Dopingové kontroly jednou Osobou jako doprovodem a prípadně tlumocníkem. V prípadě Nezletilých Sportovců

zajistí Komisař podle možností prítomnost zákonného zástupce nebo jiné vhodné Osoby (lékare, trenéra, zástupce Svazu), po celou dobu Odberu Vzorku. Neprítomnost

zákonného zástupce nemuže být duvodem k odmítnutí Odberu Vzorku.

5.10.6

Sportovec je povinen se v Místnosti Dopingové kontroly prokázat prukazem totožnosti. Do protokolu se zaznamená cas príchodu Sportovce do Místnosti Dopingové

kontroly.

5.10.7

Pouze následující Osoby mohou být prítomné v Místnosti Dopingové kontroly:

a) Dopingový komisař

b) Asistenti

c) Poverení tlumocníci

d) Sportovci vybraní pro Odber Vzorku a jejich doprovod

15

e) Jiné Osoby pouze se svolením Dopingového komisare

Zástupci médií nemají prístup do Místnosti Dopingové kontroly.Behem

Testování v Místnosti Dopingové kontroly je zakázáno porizovat audiovizuální

záznamy.

5.11

Odber Vzorků moci Pri Souteži

5.11.1

Každý Sportovec vyzvaný k Odberu Vzorku poskytne požadované informace, které se zaznamenají do protokolu Dopingové kontroly. Sportovec je povinen nahlásit

také veškeré léky a výživové doplnky, které užil v predchozích sedmi dnech. Protokol, který sepisuje Dopingový komisar, obsahuje originál a kopie, pricemž

originál si ponechá Dopingový komisař pro Exekutivu a kopii predá Sportovci. Kopie, která je urcena pro laboratoř provádející analýzu, nesmí obsahovat

žádné informace, které by mohly identifikovat Sportovce.

5.11.2

Sportovec si z nekolika odberových nádobek jednu vybere, pohledem zkontroluje jestli je prázdná a cistá a poskytne minimálně 90 ml moci pod prímým dohledem

Dopingového komisare, který musí být stejného pohlaví jako Sportovec. Pokud je to možné, Sportovec si dukladně umyje a opláchne ruce pred poskytnutím Vzorku

moci. Aby se zajistila pravost Vzorku, Dopingový komisař muže požadovat takové odhalení Sportovce, které je nezbytné k dukazu o pravosti odebíraného Vzorku.Pri

Odberu Vzorku moci smí být prítomný pouze Dopingový komisař a Sportovec (v prípadě zdravotně postižených a Nezletilých i doprovod podle predpisů príslušné

Mezinárodní federace a Mezinárodního standardu pro Testování).

5.11.3

Sportovec je povinen zustat v Místnosti Dopingové kontroly až do doby, kdy poskytne požadované Vyhovující množství moci pro analýzu. Pokud Sportovec nemuže

najednou poskytnout požadované množství, odebraná moč bude zajištena príslušným systémem ve shodě s Mezinárodním standardem pro Testování, dokud nebude

Sportovec schopen poskytnout další moč do požadovaných 90 ml.

5.11.4

Poté co Sportovec poskytl alespoň 90 ml moci, vybere si jednu z vetšího poctu odberových souprav, obsahující dvě lahvicky (A a B). Sportovec zkontroluje,

že jsou lahvicky prázdné a cisté.

5.11.5

Sportovec, nebo jeho doprovod prelije približně jednu tretinu moci do lahvicky B a pak dvě tretiny moci do lahvicky A, které budou zapeceteny jak udává

Mezinárodní standard pro Testování. Zbytek mocizustane v odberové nádobce na zmerení specifické hmotnosti. Sportovec uzavre obě lahvicky a zkontroluje

jejich tesnost. Sportovec také zkontroluje, zda obě lahvicky mají stejné císelné kódy. Dopingový komisař muže, se souhlasem Sportovce, pomáhat Sportovci

s procesem uvedeném v tomto clánku. Pokud hodnota specifické hmotnosti prvního Vzorku bude mimo požadované hodnoty (nižší než 1,010 nebo 1,005 primerení

refraktometrem), Sportovec je povinen zustat v Místnosti Dopingové kontroly až do doby, kdy poskytne další Vzorek s Vyhovující specifickou hmotností pro

analýzu. Pokud Sportovec tuto povinnost

16

odmítne, bude se mít za to, že odmítl podrobit se Odberu Vzorku ve smyslu

clánku 2.3.

5.11.6

Sportovec potvrdí podpisem príslušného protokolu (viz 5.11.1), že Odber Vzorku probehl v souladu s výše uvedenými postupy. Jakékoliv nesrovnalosti nebo

odchylky od Mezinárodního standardu pro Testování zjištené Sportovcem, jeho doprovodem nebo Dopingovým komisarem se zaznamenají do protokolu. Protokol

podepíše též Dopingový komisar, který byl svedkem poskytování Vzorku a doprovod Sportovce. Dopingový komisař prípadně zaznamená Odber Vzorku do príslušné

zdravotní nebo jiné dokumentace Sportovce.

5.11.7

Exekutiva poskytne príslušnou dokumentaci pro celní úcely pokud je to nutné. Samotné otevrení prepravního kontejneru neruší platnost Dopingové kontroly.

 

5.12

Odber Vzorků moci Mimo Soutež

5.12.1

Pokud je Sportovec urcen pro Dopingovou kontrolu Mimo Soutež, Dopingový komisař se muže dostavit bez ohlášení na místo jeho tréninku, do jeho bydliště nebo

na jiné místo, kde se Sportovec nachází s minimálním narušením jeho soukromí. Sportovec nemá nárok na náhradu za škodu, pokud mu v takové souvislosti vznikne.

Dopingový komisař se prokazuje prukazem o licenci. Dopingový komisař je oprávnen požadovat prukaz totožnosti Sportovce. Odber Vzorku musí být v souladu

s clánkem 5.11 s prihlédnutím k místním možnostem a v souladu s Mezinárodním standardem pro Testování.

5.12.2

Pokud se Dopingový komisař dostaví bez ohlášení, musí dát Sportovci primerený cas k dokoncení cinnosti, kterou právě provozoval a to za stálého dohledu

Dopingového komisare, s tím, že Odber Vzorku se musí uskutecnit co nejdríve. Pokud nelze provést Odber Vzorku ihned po výzve, Dopingový komisař prípadně

stanoví po domluvě se Sportovcem místo a cas odberu. Je zodpovedností Sportovce, aby zkontroloval domluvený cas a presné místo schuzky na místě Odberu

Vzorku.

5.12.3

Každý Sportovec vybraný k Testování Mimo Soutež je povinen poskytnout požadované informace do protokolu popsaném podle clánku

5.11.1.

Jakékoliv nesrovnalosti nebo odchylky od Mezinárodního standardu pro Testování zjištené Sportovcem, jeho doprovodem nebo Dopingovým komisarem se zaznamenají

do protokolu.

5.12.4

Pokud Sportovec odmítne poskytnout Vzorek moci, Dopingový komisař toto zaznamená do protokolu Dopingové kontroly, podepíše se a požádá Sportovce, aby protokol

podepsal.

5.13

Odber Vzorku krve – Testování Pri Souteži a Mimo Soutež

5.13.1

Každý Sportovec vybraný k poskytnutí Vzorku krve je povinen poskytnout informace popsané v clánku 5.11.1.

5.13.2

Krevní Vzorky musí vždy odebírat Komisař pro odber krve (lékař anebo Osoba k tomu oprávnená) a podle predpisu príslušné Mezinárodní federace a

17

Mezinárodního standardu pro Testování. Krev bude analyzována za úcelem

zjištení užití Zakázaných látek nebo Zakázaných metod nebo za úcelem

rozhodnutí o následném Odberu Vzorku moci.

5.13.3

Odber krve muže být provádenpred, po nebo místo Odberu Vzorku moci. Pokud není po trech pokusech úspešně proveden odber, nebudou se následujících 24 hodin

delat žádné další pokusy o odber krve. Žádný Sportovec není povinen poskytnout více než dva krevní Vzorky v období 48 hodin. Celkové množství odebrané

v tomto case nesmí presáhnout 20 ml.

5.13.4

Sportovec uvede do protokolu pro Odber Vzorků (5.11.1) následující informace:

a) Užití léku, které mohou ovlivnit odber ze žíly, po prípadné konzultaci s

lékarem hlavně

ty, které ovlivnují srážení

b) Jiné léky nebo výživové doplnky, které užil behem posledních 7 dnu,

c) Jakékoliv poruchy krvácení,

d) Jakékoliv krevní transfuze nebo transfuze krevních produktu, které byly

Sportovci provedeny v posledních šesti mesících a duvod pro transfuzi.

5.13.5

Sportovec si vybere soupravu pro odber krve, otevre ji a prohlédne obsah. Komisař pro odber krve vysvetlí Sportovci postup odberu krve. Sportovec je požádán,

aby si behem Odberu Vzorku sedl nebo lehl. Komisař pro odber krve kuži vydesinfikuje, prípadně použije škrtidlo, za sterilních podmínek použije nové vybavení

pro Odber Vzorku krve na jedno použití a odebere požadované množství krve. Krev a/nebo sérum bude poté pripraveno, zapeceteno a uloženo vhodným zpusobem.

Pro krevní odber rozhodující o následném Odberu Vzorku moci se neodebírá kontrolní Vzorek

B.

5.13.6

Dopingový komisař zkontroluje kódové oznacení zkumavek a bezpecnostních kontejnerů a zaznamená je do príslušného protokolu (jak uvádí clánek 5.11.1). Sportovec

overí, že jsou kódy správně zaznamenány.

5.13.7

Predtím než se zkumavka s krevním Vzorkem zapecetí do bezpecnostního kontejneru, krevní Vzorek ve zkumavce lze odstredit. Sportovec má právo pozorovat Dopingového

komisare pri ukládání zkumavek s krví do urcených bezpecnostních kontejnerů a pecetení techto kontejneru. Sportovec potvrdí svým podpisem príslušného protokolu

(5.11.1), že celý proces probehl v dostatecném souladu s výše uvedenými postupy. Sportovec také zaznamená jakékoliv nesrovnalosti nebo odchylky prubehu

Odberu Vzorku, které zjistí. Jakékoliv nesrovnalosti nebo odchylky prubehu Odberu Vzorku zjištené doprovodem Sportovce (pokud je prítomný) a Dopingovým

komisarem se zaznamenají do protokolu. Protokol podepíše také Komisař pro odber krve a doprovod Sportovce (pokud je prítomen). Sportovec obdrží kopii protokolu.

 

18

5.13.8

Pokud Sportovec odmítne poskytnout Vzorek krve, Dopingový komisař to zaznamená do protokolu Dopingové kontroly, podepíše se a požádá Sportovce, aby protokol

podepsal.

Clánek 6 ANALÝZA VZORKŮ

Vzorky z Dopingové kontroly odebrané podle této Smernice budou analyzovány v

souladu s následujícími zásadami:

6.1

Vzorky mociz Dopingové kontroly se analyzují pouze v laboratori akreditované nebo jinak schválené WADA. Výber laboratorí akreditovaných WADA (nebo jinak

schválených WADA) používaných pro analýzu Vzorků je v kompetenci Exekutivy.

6.2

Vzorky budou analyzovány s cílem odhalit Zakázané látky a Zakázané metody uvedené na Seznamu a další látky podle rozhodnutí WADA na základě ustanovení clánku

4.5 (Monitorovací program) nebo s cílem pomoci ADV CR v profilování príslušných parametrů v moci Sportovce, v jeho krvi nebo jiné tkáni, vcetně DNA nebo

genového profilování, pro antidopingové úcely.

6.3

Žádný Vzorek nesmí být použit pro jiný úcel než jak je popsáno v clánku 6.2, bez písemného souhlasu Sportovce. Ze Vzorků použitých pro jiné úcely, než jsou

uvedeny v clánku 6.2, budou odstraneny veškeré prostredky identifikace tak, aby nebylo možno zpetně príslušného Sportovce vysledovat.

6.4

Laboratore budou analyzovat Vzorky z Dopingových kontrol a nahlašovat výsledky v souladu s Mezinárodním standardem pro laboratore.

6.5

Vzorek muže být opetovně analyzován pro úcely clánku 6.2 kdykoliv výlucně na žádost ADV CR nebo WADA. Okolnosti a podmínky pro opetovnou analýzu Vzorků

musí být v souladu s požadavky Mezinárodního standardu pro laboratore

Clánek 7 NAKLÁDÁNÍ S VÝSLEDKY

7.1

Nakládání s výsledky Dopingových kontrol v kompetenci Exekutivy ADV CR se bude provádet v souladu s clánkem 14 následovne:

7.1.1

Výsledky ze všech analýz je laboratoř povinna poslat Exekutivě ADV CR v kódované podobě ve zprávě podepsané povereným zástupcem laboratore. Veškerá komunikace

musí být vedena jako duverná.

7.1.2

Vprípadě negativního výsledku analýzy Vzorku A oznamuje tuto skutecnost vedoucí Exekutivy ADV CR nebo jeho zástupce E-mailem nebo systémem ADAMS Sportovci

a zároveň predsedovi sportovního Svazu.

7.1.3

Po obdržení Pozitivního laboratorního nálezu, Exekutiva urcí, zda: (a) byla nebo nebyla udelena príslušná TV nebo zda nejsou podmínky pro udelení Retroaktivní

TV (cl. 4.4.4) nebo zda nebylo hlášeno vcas lokální Použití

19

glukokortikosteroidů

podle cl. 4.4.5, nebo (b) zda došlo nebo nedošlo k zjevné

odchylce od Mezinárodního standardu pro Testování nebo od Mezinárodního

standardu pro laboratore, která zpusobila Pozitivní laboratorní nález.

7.1.4

Exekutiva provede další následná vyšetrení vprípadě Atypického nálezu, která muže vyžadovat Seznam v souladu s clánkem 7.3 Kodexu. Po ukoncení takovýchto

následných vyšetrení, Exekutiva ADV CR informuje Sportovce apríslušný Svaz o výsledcích následných vyšetrení a oznámí, zda bylo nebo nebylo porušeno antidopingové

pravidlo.

7.1.5

Pokud pocátecní šetrení podle clánku 7.1.3 nezjistí okolnosti tam uvedené, Exekutiva je povinna neprodleně informovat príslušný sportovní Svaz a Sportovce

o: (a) Pozitivním laboratorním nálezu Vzorku A, (b) porušení antidopingového pravidla, nebo, v prípadeclánků 7.1.4 nebo 7.1.10 popis doplnujícího vyšetrení,

které se bude provádet ke zjištení, zda bylo porušeno antidopingové pravidlo, (c) právu Sportovce na požadování okamžitého provedení analýzy Vzorku B na

svoje náklady s tím, že pokud toho nevyužije, bude se mít za to, že se analýzy Vzorku Bzrekl, (d) právu Sportovce a/nebo zástupce Sportovce zúcastnit se

otevrení Vzorku B a jeho analýzy pokud je takováto analýza požadována, (e) právu Sportovce požadovat kopie dokumentace z laboratoreo Vzorku A a B, obsahující

informace vyžadované Mezinárodním standardem pro laboratore. Porušení antidopingového pravidla Sportovcem, který je clenem Svazu jiné země bude nahlášeno

Národní antidopingové organizaci této zeme, WADA apríslušné Mezinárodní federaci.

7.1.6

Do 5-ti dnů od dorucení oznámení popsaném v clánku 7.1.5 budou na žádost Sportovce provedena opatrení pro analýzu Vzorku B. Sportovec muže prijmout Pozitivní

laboratorní nález Vzorku Azreknutím se požadavku na analýzu Vzorku B. Exekutiva je oprávnena rozhodnout o analýze Vzorku B na své náklady.

7.1.7

Jestliže Sportovec žádá analýzu Vzorku B, musí být informován o stanoveném datu, casu a místě této analýzy. Sportovec a/nebo jeho zástupce mohou být prítomni

analýze Vzorku B. Dále mohou být prítomni: zástupce Svazu Sportovce, stejně tak jako zástupce Exekutivy.

7.1.8

Pokud Vzorek B bude negativní, Dopingová kontrola bude považována za negativní. Sportovec, príslušný Svaz, MF a WADA budou o této skutecnosti informováni

Exekutivou.

7.1.9

Pokud bude kontrolní analýzou Vzorku B potvrzen Pozitivní laboratorní nález Vzorku A nebo pokud Sportovec o provedení analýzy Vzorku B nepožádá, bude výsledek

Dopingové kontroly prohlášen za porušení antidopingových pravidel a Sportovec apríslušný Svaz bude o této skutecnosti informován stejně jako príslušná

Mezinárodní federace a WADA.

7.1.10

Pri zjevném porušení antidopingového pravidla, které se netýká Pozitivního laboratorního nálezu, Exekutiva provede nezbytná doplnující šetrení a poté bude

co nejdríve informovat Sportovce nebo jinou Osobu o antidopingovém pravidle, které bylo porušené. Zjištené skutecnosti Exekutiva oznamuje príslušnému sportovnímu

Svazu, Mezinárodní federaci a WADA.

20

7.2

Pozastavení cinnosti

7.2.1

V souladu s clánkem 7.5 Kodexu je Svaz po obdržení oznámení o porušení antidopingového pravidla podle clánku 7.1.5 povinen uložit Pozastavení cinnosti Sportovci

na základě Pozitivního laboratorního nálezu Zakázané látky jiné než látky specifické pri analýze Vzorku A nebo vyslovit Pozastavení cinnosti Sportovci

nebo jiné Osobě na základě oznámení podle clánku 7.1.10 Svaz je pak povinen provést urychlenerízení se Sportovcem podle clánku 8 této Smernice.

7.2.2

Pokud Svaz obdrží oznámení o negativním výsledku analýzy Vzorku B podle cl. 7.1.8, zruší uložené Pozastavení cinnosti.

7.3

Ukoncení cinnosti ve sportu

Pokud Sportovec nebo jiná Osoba ukoncí cinnost v dobe, kdy probíhá proces

nakládání s výsledky, Exekutiva má pravomoc dokoncit tento proces. Pokud

Sportovec nebo jiná Osoba ukoncí cinnost dríve, než proces nakládání

s výsledky zapocne, Exekutiva má pravomoc provést proces nakládání

s výsledky.

Clánek 8 DISCIPLINÁRNÍ RÍZENÍ

8.1

Pravidla disciplinárního rízení

Disciplinární rízení musí respektovat právo na spravedlivé rízení.

Po oznámení podle clánku 7.1.9 nebo 7.1.10 Svaz zahájí disciplinární rízení s

každou Osobou, jíž bylo oznámeno, že se dopustila porušení antidopingového

pravidla. V tomto rízení se rozhodne, zda se dopustila porušení antidopingového

pravidla a v prípade, že ano, rozhodne se též o Dusledcích. Disciplinární rízení

musí respektovat následující principy:

právo na vcasné rízení;

spravedlivý a nestranný rozhodovací orgán;

právo být zastoupen právním zástupcem na své náklady;

právo být informován správným a vcasným zpusobem o obvinení z porušení antidopingových pravidel;

právo vyjádrit se k obvinení z porušení antidopingových pravidel a jeho Dusledkum;

právo každé strany na predložení dukazu,vcetně práva na predvolání a výslech svedků (je na uvážení rozhodovacího orgánu, zda prijme svedectví podané písemně

nebo telefonicky);

21

právo na tlumocníka pri jednání, pricemž rozhodovací orgán urcí, kdo to bude a kdo ponese náklady na tlumocníka; a

právo na vcasné, písemné a zduvodnené rozhodnutí, zejména obsahující vysvetlení duvodu(u) jakékoliv doby Zákazu cinnosti.

8.2Vzdání

se rízení a oznámení výsledku disciplinárního rízení

Práva na osobní úcast pri disciplinárním rízení je možno se vzdát buď

výslovně

nebo tím, že Sportovec nebo jiná Osoba nenapadne oznámení Exekutivy o

porušení antidopingových pravidel ve lhutě

7 dní po dorucení oznámení podle

clánku 7.1.9 nebo 7.1.10.

8.3

ADV CR je úcastníkem každého disciplinárního rízení se všemi právy a povinnostmi úcastníka, zejména s právem obdržet všechny písemnosti a

predvolání, úcastnit se všech jednání, podávat vyjádrení a návrhy na provádení

dukazu.

8.4

Svaz je povinen poskytnout po provedeném rízení Osobám popsaným v clánku 13.2.3 a 14 písemné a oduvodnené rozhodnutí (cl. 8.1).

Clánek 9 AUTOMATICKÉ ANULOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

JEDNOTLIVCE

Porušení antidopingových pravidel v Individuálních sportech zjištené testem Pri

Souteži vede automaticky k Anulování výsledku dosaženého v této Souteži se všemi

dalšími Dusledky,vcetně

odebrání všech medailí, bodů

a cen.

Clánek 10 SANKCE PRO JEDNOTLIVCE

10.1

Anulování výsledků pri Akci,pri níž došlo k porušení antidopingového pravidla.

Porušení antidopingového pravidla, k nemuž došlo v prubehu Akce nebo ve

spojitosti s ní muže, na základě

rozhodnutí rídícího orgánu této Akce, vést ke

zrušení všech výsledků

Sportovce, které dosáhl na této Akci se všemi Dusledky,

vcetně

odebrání všech medailí, bodů

a cen, kromě

prípadů

stanovených v

clánku 10.1.1.

10.1.1

Jestliže Sportovec prokáže, že k porušení pravidla nedošlo jeho zavinením nebo nedbalostí, pak jeho/její individuální výsledky v jiných Soutežích nebudou

anulovány, pokud ovšem jeho výsledky v jiných Soutežích než v té, ve které se dopustil porušení antidopingového pravidla, nemohly být pravdepodobně ovlivneny

tímto porušením antidopingového pravidla.

10.2

Zákaz cinnosti za prítomnost, Použití, Pokus o Použití nebo Držení Zakázaných látek a Zakázaných metod.

22

Doba Zákazu cinnosti uložená pri porušení clánku 2.1 Kodexu (Prítomnost

Zakázané látky nebo jejích Metabolitů

nebo Markeru), 2.2 Kodexu (Použití nebo

Pokus o Použití Zakázané látky nebo Zakázané metody) nebo 2.6 Kodexu

(Držení Zakázaných látek a Zakázaných metod) je následující, pokud nebyly

splneny podmínky pro neuložení nebo zkrácení doby Zákazu cinnosti podle

clánků

10.4 a 10.5 Kodexu, nebo podmínky pro prodloužení doby Zákazu

cinnosti podle clánku 10.6 Kodexu:

První porušení: Dva (2) roky Zákazu cinnosti.

10.3

Zákaz cinnosti za jiná porušení antidopingových pravidel

Doba Zákazu cinnosti za porušení antidopingových pravidel jiných, než

vyjmenovaných v cl. 10.2 Kodexu je následující:

10.3.1

Za porušení clánku 2.3 Kodexu (Odmítnutí nebo nedostavení se k Odberu Vzorku) nebo clánku 2.5 Kodexu (Podvádení pri Dopingové kontrole), pokud nebudou splneny

podmínky uvedené v cl. 10.5 Kodexu, nebo podmínky uvedené v clánku 10.6 Kodexu:

První porušení: Dva (2) roky Zákazu cinnosti.

10.3.2

Za porušení clánků 2.7 Kodexu (Obchodování nebo Pokus o Obchodování) nebo 2.8 Kodexu (Podávání nebo Pokus o podávání Zakázané látky nebo Zakázané metody),

pokud nebudou splneny podmínky uvedené v clánku 10.5 Kodexu:

První porušení : Ctyri (4) roky až doživotní Zákaz cinnosti.

Porušení antidopingového pravidla, které se bude týkat Nezletilého, bude

považováno za zvlášť

závažné provinení a je-li spácháno Doprovodným

personálem Sportovce a týká se jiného porušení pravidel, než je Použití

Specifických látek, o kterém hovorí clánek 4.2.2 Kodexu, bude mít za

následek doživotní Zákaz cinnosti pro tento Doprovodný personál Sportovce.

Navíc závažná porušení clánků

2.7 a 2.8 Kodexu, kdy jsou porušeny i zákony

a pravidla jiná než sportovní, budou oznámena kompetentním správním,

profesním nebo soudním orgánum.

10.3.3

Za porušení clánku 2.4 Kodexu (Nedodání informací o místech pobytu a/nebo Nezastižení na místě pobytu) v závislosti na míre zavinení Sportovce:

První porušení : minimálně

jeden (1) rok a maximálně

dva (2) roky Zákazu

cinnosti.

10.4

Neuložení nebo zkrácení doby Zákazu cinnosti za Specifické látky pri výjimecných okolnostech

Vprípade, kdy muže Sportovec nebo jiná Osoba prokázat, jak se Specifická

látka dostala do jeho/jejího tela, nebo Držení, a že nebyla zamýšlena ke zvýšení

sportovního výkonu Sportovce nebo k zamaskování Použití látky zvyšující

23

výkon, bude doba Zákazu cinnosti stanovená v clánku 10.2 Kodexu nahrazena

následovne:

První porušení: Minimálně

napomenutí bez Zákazu cinnosti pro budoucí Akce,

až maximálně

dva (2) roky Zákazu cinnosti.

Aby bylo oduvodneno jakéhokoli neuložení nebo zkrácení doby Zákazu

cinnosti musí Sportovec nebo jiná Osoba predložit takové dukazy podporující

jeho tvrzení, které ke spokojenosti rozhodovacího orgánu prokážou, že látka

nebyla Použita pro zvýšení sportovního výkonu nebo k zamaskování Použití

látky zvyšující výkon. Míra zavinení Sportovce nebo jiné Osoby bude kritériem,

podle kterého bude posuzováno jakékoli snížení doby Zákazu cinnosti.

10.5

Neuložení nebo zkrácení doby Zákazu cinnosti na základě výjimecných okolností

10.5.1

Neexistence zavinení nebo nedbalosti

Jestliže Sportovec v jednotlivém prípadě

prokáže, že nenese žádné zavinení

ci žádnou nedbalost, nebude uložen žádný Zákaz cinnosti , který by jinak

pripadal v úvahu. Jestliže je Zakázaná látka, nebo její Markery nebo

Metabolity, odhalena ve Vzorku Sportovce podle clánku 2.1 Kodexu

(Prítomnost Zakázané látky), musí Sportovec rovnež prokázat, jak se

Zakázaná látka dostala do jeho tela, aby nebyl Zákaz cinnosti uplatnen. V

prípade, že je tento clánek aplikován a doba Zákazu cinnosti, jinak

predepsaná, není uplatnovaná, nebude porušení antidopingového pravidla

považováno za prestupek avšak pouze v tom prípade, kdy bude treba urcit

dobu Zákazu cinnosti za nekolikanásobné porušení pravidel podle clánku

10.7

Kodexu.

10.5.2

Nevýznamné zavinení nebo nevýznamná nedbalost

Jestliže Sportovec nebo jiná Osoba v jednotlivém prípadě

prokáže, že jej

zpusobil/a Nevýznamným zavinením nebo nevýznamnou nedbalostí pak

muže být doba Zákazu cinnosti zkrácena, ale nemuže být kratší než polovina

jinak predepsané doby Zákazu cinnosti. Jestliže mela být jinak predepsaná

doba Zákazu cinnosti doživotní, nemuže být doba Zákazu cinnosti dle tohoto

clánku kratší než osm (8) let. Jestliže je ve Vzorku Sportovce nalezena

Zakázaná látka nebo její Markery nebo Metabolity a jde o porušení podle

clánku 2.1 Kodexu (Prítomnost Zakázané látky nebo jejích Markerů

nebo

Metabolitu), musí Sportovec rovnež prokázat, jak se látka do jeho tela

dostala, aby mu doba Zákazu cinnosti mohla být zkrácena.

10.5.3

Významná pomoc pri odhalení nebo prokázání porušení antidopingových pravidel

Svaz muže pred konecným rozhodnutím odvolacího orgánu podle clánku 13

nebo pred vypršením lhuty pro odvolání pozastavit cást doby Zákazu cinnosti

udelené v individuálním prípade, pokud Sportovec nebo jiná Osoba poskytla

Svazu, orgánum cinným v trestním rízení, nebo profesnímu disciplinárnímu

orgánu Významnou pomoc, která dovedla Svaz k odhalení nebo prokázání

24

porušení antidopingového pravidla jinou Osobou nebo která dovedla orgány

cinné v trestním rízení nebo disciplinární orgán k odhalení trestného

cinu/prestupku, nebo porušení profesních pravidel jinou Osobou. Po

konecném rozhodnutí odvolacího orgánu podle clánku 13 nebo vypršení lhuty

pro odvolání muže Svaz pozastavit cást doby Zákazu cinnosti jen se

souhlasem WADA apríslušné Mezinárodní federace. Rozsah pozastavení

jinak predepsané doby Zákazu cinnosti bude záviset na závažnosti porušení

antidopingového pravidla Sportovcem nebo jinou Osobou a hodnotou

Významné pomoci, kterou Sportovec nebo jiná Osoba poskytne pro boj

proti dopingu. Nemuže být pozastaveno více než tri ctvrtiny jinak predepsané

doby Zákazu cinnosti. Jestliže je predepsán doživotní Zákaz cinnosti,

nepozastavená cást Zákazu cinnosti nesmí být podle tohoto ustanovení nižší

než 8 let. Pokud Svaz na základě

tohoto clánku pozastaví cást doby Zákazu

cinnosti, musí neprodleně

poskytnout písemné oduvodnení svého rozhodnutí

všem Antidopingovým organizacím majícím právo na odvolání proti takovému

rozhodnutí. Pokud Sportovec nebo jiná Osoba neposkytne takovou

Významnou pomoc, jak bylo ocekáváno, a Svaz obnoví jakoukoli cást

pozastavené doby Zákazu cinnosti, má Sportovec nebo jiná Osoba proti

tomuto obnovení právo odvolání podle clánku 13.2.

10.5.4

Priznání porušení antidopingového pravidla pri absenci dalších dukazu.

Pokud Sportovec nebo jiná Osoba dobrovolně

prizná porušení

antidopingového pravidla pred tím, než obdržela výzvu k Dopingové kontrole,

která by mohla porušení antidopingového pravidla prokázat (nebo v prípadě

porušení jiného antidopingového pravidla než v clánku 2.1, pred obdržením

prvního oznámení o porušení pravidla, které by bylo predmetem priznání,

podle clánku 7) a pokud je priznání v době

jeho uskutecnení jediným

spolehlivým dukazem, muže být doba Zákazu cinnosti zkrácena, ale ne více

než na polovinu jinak predepsané doby Zákazu cinnosti.

10.5.5

Prípady, kdy Sportovec nebo jiná Osoba uplatní nárok na snížení sankce podle více než jednoho bodu tohoto clánku.

Pred použitím jakéhokoli snížení nebo pozastavení sankce podle clánků

10.5.2, 10.5.3 nebo 10.5.4 bude stanovena jinak predepsaná doba Zákazu

cinnosti podle clánků

10.2, 10.3, 10.4 a 10.6. Pokud Sportovec nebo jiná

Osoba prokáže nárok na snížení nebo pozastavení doby Zákazu cinnosti

podle dvou nebo více z clánků

10.5.2, 10.5.3 nebo 10.5.4, muže být doba

Zákazu cinnosti zkrácena nebo pozastavena tak, aby doba Zákazu cinnosti

nebyla kratší než jedna ctvrtina jinak predepsané doby Zákazu cinnosti.

10.6

Pritežující okolnosti, které mohou prodloužit dobu Zákazu cinnosti

Pokud Svaz v jednotlivém prípadě

porušení antidopingového pravidla jiného,

než podle clánku 2.7 (Obchodování) nebo 2.8 (Podávání), prokáže, že existují

pritežující okolnosti opravnující udelení delší doby Zákazu cinnosti než je

standardní sankce, potom bude jinak predepsaná doba Zákazu cinnosti

prodloužena až na maximum ctyri roky, ledaže Sportovec nebo jiná Osoba

25

prokáže ke spokojenosti vyšetrujícího orgánu, že neporušila antidopingové

pravidlo vedome.

Sportovec nebo jiná Osoba se muže vyhnout použití tohoto clánku priznáním

porušení antidopingového pravidla ihned po oznámení podezrení z porušení

antidopingového pravidla ADV CR.

10.7

Nekolikanásobná porušení

10.7.1

Druhé porušení antidopingových pravidel.

Pro první porušení antidopingového pravidla Sportovcem nebo jinou Osobou

je stanovena doba Zákazu cinnosti v cláncích 10.2 a 10.3 (s možností

neudelení, zkrácení nebo pozastavení podle clánků

10.4 nebo 10.5, nebo

zvýšení podle clánku 10.6).

Pro druhé porušení antidopingového pravidla se doba Zákazu cinnosti

stanoví poctem let v rozmezí uvedeném v níže uvedené tabulce:

 

tabulka s 7 sloupci a 10 řádky

Druhé

 

 

 

 

 

  

porušení

SL

PPMP

NZN

St

ZS

OBCH  

První

 

 

 

 

 

  

porušení

 

 

 

 

 

  

SL

1 -4

2 -4

2 -4

4 -6

8 -10

10 doživotí  

PPMP

1 -4

4 -8

4 -8

6 -8

10 doživotí

doživotí  

NZN

1 -4

4 -8

4 -8

6 -8

10 doživotí

doživotí  

St

2 -4

6 -8

6 -8

8 doživotí

doživotí

doživotí  

ZS

4 -5

10 doživotí

10 doživotí

doživotí

doživotí

doživotí  

OBCH

8-doživotí

doživotí

doživotí

doživotí

doživotí

doživotí

konec tabulky

 

Definice pro úcely tabulky druhého porušení antidopingového pravidla:

SL (Snížená sankce pro Specifickou látku podle clánku 10.4): Porušení

antidopingového pravidla bylo nebo melo být sankcionováno sníženou sankcí podle

clánku 10.4, protože zahrnovalo Specifickou látku a byly splneny ostatní podmínky

clánku 10.4.

26

PPMP (Nedodání informací o místech pobytu a/nebo Nezastižení na místě

pobytu):

Porušení antidopingového pravidla bylo nebo melo být sankcionováno podle clánku

10.3.3

(Nedodání informací o místech pobytu a/nebo Nezastižení na místě pobytu).

NZN (Snížená sankce za Nevýznamné zavinení nebo nevýznamnou nedbalost):

Porušení antidopingového pravidla bylo nebo melo být sankcionováno sníženou

sankcí podle clánku 10.5.2, protože Sportovec prokázal Nevýznamné zavinení nebo

nevýznamnou nedbalost podle clánku 10.5.2.

St (Standardní sankce podle clánku 10.2 nebo 10.3.1): Porušení antidopingového

pravidla bylo nebo melo být sankcionováno standardní sankcí dva roky podle clánku

10.2

nebo 10.3.1.

ZS (Zvýšená sankce): Porušení antidopingového pravidla bylo nebo melo být

sankcionováno zvýšenou sankcí podle clánku 10.6, protože príslušná Antidopingová

organizace prokázala podmínky uvedené v clánku 10.6.

OBCH (Obchodování nebo Pokus o Obchodování a podávání nebo Pokus o

podávání): Porušení antidopingového pravidla bylo nebo melo být sankcionováno

podle clánku 10.3.2.

10.7.2

Použití clánků 10.5.3 a 10.5.4 pri druhém porušení antidopingových pravidel.

Vprípadech, kdy Sportovec nebo jiná Osoba, která podruhé poruší

antidopingové pravidlo, prokáže nárok na pozastavení nebo zkrácení cásti

doby Zákazu cinnosti podle clánku 10.5.3 nebo clánku 10.5.4, rozhodne

rozhodovací orgán nejprve o jinak stanovené době

Zákazu cinnosti v rozmezí

stanoveném v clánku 10.7.1, a teprve poté použije príslušné pozastavení

nebo snížení doby Zákazu cinnosti. Doba Zákazu cinnosti zbývající po

uplatnení pozastavení nebo zkrácení podle clánků

10.5.3 a 10.5.4 musí být

alespoň

jedna ctvrtina jinak stanovené doby Zákazu cinnosti.

10.7.3

Tretí porušení antidopingového pravidla

Pritretím porušení antidopingového pravidla bude vždy udelen doživotní

Zákaz cinnosti, kromě

prípadu, kdy tretí porušení antidopingového pravidla

splnuje podmínky pro neuložení nebo snížení doby Zákazu cinnosti podle

clánku 10.4, nebo když se jedná o porušení clánku 2.4 (Nedodání informací o

místech pobytu a/nebo Nezastižení na místě

pobytu). Vtechto konkrétních

prípadech bude doba Zákazu cinnosti stanovena v rozmezí osm let až

doživotí.

10.7.4

Dodatecná pravidla pro nekterá potenciální nekolikanásobná porušení pravidel

Pro úcely udelování sankcí podle clánku 10.7 se za druhé porušení

antidopingových pravidel bude považovat pouze prípad, kdy ADV CR muže

prokázat, že Sportovec nebo jiná Osoba porušila podruhé antidopingové

pravidlo poté, co Sportovec nebo jiná Osoba dostala oznámení o prvním

porušení antidopingových pravidel podle clánku 7 (Nakládání s výsledky),

nebo poté, co ADV CR vyvinul primerené úsilí oznámení dorucit. Jestliže ADV

27

CR toto nemuže prokázat, budou taková porušení považována dohromady za

jedno jediné první porušení a udelená sankce bude odpovídat sankci za to

porušení, které je trestáno prísnejší sankcí; nicméne,prípad vícenásobného

porušení muže být brán v úvahu pri rozhodování o Pritežujících okolnostech

(clánek 10.6).

Pokud po rozhodnutí o prvním porušení antidopingového pravidla Svaz zjistí

fakta o porušení antidopingového pravidla Sportovcem nebo jinou Osobou, ke

kterému došlo pred oznámením o prvním porušení, potom Svaz stanoví

dodatecnou sankci na základě

sankce, která by byla stanovena, pokud by

tato dvě

porušení byla posuzována najednou. Výsledky ve všech Soutežích

datované zpetně

k drívejšímu porušení antidopingového pravidla budou

anulovány podle clánku 10.8. Aby se Sportovec nebo jiná Osoba vyhnula

možnosti posouzení dríve spáchaného, ale pozdeji prokázaného porušení

jako pritežující okolnosti (clánek 10.6), musí se Sportovec nebo jiná Osoba

dobrovolně

priznat k drívejšímu porušení vcas po prvním oznámení o

porušení, z kterého byl obvinen nejdríve. Stejné pravidlo se použije také

pokud Svaz zjistí fakta zahrnující jiné drívejší porušení po rozhodnutí o

druhém porušení antidopingového pravidla.

10.7.5

Vícenásobná porušení antidopingového pravidla v období osmi let

Pro úcely clánku 10.7 musí ke kterémukoli porušení antidopingového pravidla

dojít behem stejného období osmi (8) let, aby mohlo být posuzováno jako

vícenásobné porušení.

10.8

Anulování výsledků v Soutežích následujících po Odberu Vzorku nebo spáchání porušení antidopingového pravidla

Kromě

automatického Anulování výsledků

v Souteži, pri které byl odebrán

pozitivní Vzorek podle clánku 9 (Automatické Anulování výsledků

jednotlivce),

budou všechny další Soutežní výsledky dosažené od okamžiku Odberu

pozitivního Vzorku (ať

už Pri Souteži nebo Mimo Soutež) nebo jiného porušení

antidopingového pravidla po zacátek doby jakéhokoliv Pozastavení cinnosti nebo

Zákazu cinnosti, anulovány se všemi Dusledky vcetně

odebrání medailí, bodů

a

cen, pokud spravedlnost nevyžaduje jinak.

10.8.1

Podmínkou pro obnovení závodní cinnosti po porušení antidopingového pravidla je, že Sportovec nejprve vrátí všechny penežní ceny odebrané podle tohoto clánku.

 

10.8.2

Pridelení propadnutých penežních cen.

Pokud pravidla Mezinárodní federace nestanoví, že mají být propadnuté

penežní ceny prerozdeleny jiným Sportovcum, budou prideleny tak, že

nejprve pokryjí náklady Svazu na kroky potrebné k odebrání penežních cen,

potom pokryjí náklady ADV CR, který nakládal v tomto prípadě

s výsledky, a

prípadný zbytek, bude pridelen v souladu s pravidly Mezinárodní federace.

10.9

Zacátek doby Zákazu cinnosti.

28

Kromě

prípadů

uvedených níže zacíná doba Zákazu cinnosti datem rozhodnutí

o Zákazu cinnosti nebo,, pokud došlo k vzdání se práva na rízení, datem, kdy je Zákaz cinnosti prijat, nebo jinak uložen. Jakákoli doba Pozastavení cinnosti

(uložená i dobrovolně prijatá) se zapocítává do celkové doby uloženého Zákazu cinnosti.

10.9.1

Zpoždení nezavinená Sportovcem nebo jinou Osobou

Vprípadě

znacných zpoždení v rízení nebo jiných aspektů

Dopingové

kontroly nezavinených Sportovcem nebo jinou Osobou,muže rozhodovací

orgán urcit zacátek doby Zákazu cinnosti drívejším datem, a to až datem, kdy

byl odebrán Vzorek nebo kdy naposledy došlo ke spáchání jiného porušení

antidopingových pravidel.

10.9.2

Vcasné priznání

Pokud Sportovec nebo jiná Osoba prizná porušení antidopingového pravidla

neprodleně

(což v každém prípadě

znamená pred další Souteží Sportovce)

poté, co mu ADV CR toto porušení oznámí, muže doba Zákazu cinnosti zacít

již datem Odberu Vzorku nebo datem, kdy naposledy došlo k porušení jiného

antidopingového pravidla. V každém prípadě

použití tohoto clánku musí

Sportovec nebo jiná Osoba odpykat alespoň

polovinu doby Zákazu cinnosti

po datu, kdy Sportovec nebo jiná Osoba prijala uložení sankce nebo datu

vydání rozhodnutí o uložení sankce nebo datu, kdy byla sankce jinak

uložena.

10.9.3

Pokud je uloženo Pozastavení cinnosti a Sportovec je prijme, bude doba Pozastavení cinnosti zapocítána do doby Zákazu cinnosti, která muže být nakonec uložena.

 

10.9.4

Pokud Sportovec od Svazu nakládajícího s výsledky dobrovolně písemně prijme Pozastavení cinnosti a nato upustí od závodení, bude tato dobrovolná doba Pozastavení

cinnosti zapocítána do doby Zákazu cinnosti, která muže být nakonec uložena. Kopie dobrovolného prijetí Pozastavení cinnosti Sportovcem bude bez odkladu

poskytnuta všem stranám, které mají právo obdržet oznámení o porušení antidopingového pravidla podle clánku

14.3.

10.9.5

Do doby Zákazu cinnosti se nezapocítá žádná doba pred datem úcinnosti Pozastavení cinnosti nebo dobrovolného Pozastavení cinnosti bez ohledu na to, zda

Sportovec se rozhodl nezávodit nebo mu jeho tým pozastavil cinnost.

10.10

Status behem Zákazu cinnosti

10.10.1

Zákaz úcasti behem Zákazu cinnosti

29

Žádný Sportovec nebo jiná Osoba, které byl udelen Zákaz cinnosti, se nesmí

behem doby Zákazu cinnosti jakýmkoli zpusobem úcastnit Souteže nebo

cinnosti (kromě

schválených antidopingových vzdelávacích nebo nápravných

programu) schválené nebo organizované kterýmkoli Signatárem, Svazem,

který je clenskou organizací Signatáre nebo klubem nebo jinou clenskou

organizací clena Signatáre, nebo Souteží schválených nebo organizovaných

jakoukoli profesionální ligou nebo jakoukoli mezinárodní nebo národní

organizací porádající Akci.

Sportovec nebo jiná Osoba podléhající Zákazu cinnosti delšímu než 4 roky,

se muže po uplynutí ctyř

let doby Zákazu cinnosti zúcastnit místních

sportovních Akcí ve sportu jiném než je sport, ve kterém se dopustila

porušení antidopingových pravidel, ale jen pokud tato místní Akce není na

takové úrovni, aby se v ní Sportovec nebo jiná Osoba mohla kvalifikovat

prímo nebo neprímo (nebo získat další body vedoucí k takové kvalifikaci ) na

národní mistrovství nebo Mezinárodní Akci.

Sportovec nebo jiná Osoba, které byl udelen Zákaz cinnosti,muže být nadále

testována.

10.10.2

Porušení zákazu úcasti behem Zákazu cinnosti.

Pokud Sportovec nebo jiná Osoba, které byl udelen Zákaz cinnosti, poruší

behem Zákazu cinnosti zákaz úcasti uvedený v clánku 10.10.1, bude

výsledek této úcasti anulován a puvodně

uložená doba Zákazu cinnosti

zacne bežet znovu od data porušení. Nová doba Zákazu cinnosti muže být

zkrácena podle clánku 10.5.2, pokud Sportovec nebo jiná Osoba prokáže, že

porušení zákazu úcasti bylo zpusobeno jeho nebo jejím Nevýznamným

zavinením nebo nevýznamnou nedbalostí. O tom, zda Sportovec nebo jiná

Osoba porušila zákaz úcasti, a zda je vhodné zkrácení podle clánku 10.5.2,

rozhodne Svaz.

10.10.3

Odeprení financních prostredků behem Zákazu cinnosti.

Navíc, za jakékoli porušení antidopingového pravidla, nezahrnující sankci

sníženou za Specifické látky podle clánku 10.4, odeprou Svazy cást nebo

veškerou financní sportovní podporu nebo jiné sportovní výhody pro takovou

Osobu.

10.11

Testování pred uplynutím doby Zákazu cinnosti

Podmínkou pro získání opetné zpusobilosti k závodní cinnosti na konci dané

doby Zákazu cinnosti je, že Sportovec musí být kdykoli behem doby

Pozastavení cinnosti nebo Zákazu cinnosti k dispozici pro Testování Mimo

Soutež kteroukoli Antidopingovou organizací s pravomocí provádet Testování a

musí, pokud je to požadováno, poskytnout aktuální a presné informace o svém

pobytu podle cl. 5.6. Jestliže Sportovec v prubehu doby Zákazu cinnosti ukoncí

závodní cinnost a je vyrazen z Registru pro Testování Mimo Soutež a pozdeji

chce znovu zacít závodit, nebude moci zacít závodit, dokud to neoznámí

príslušné Antidopingové organizaci a dokud nebude podléhat Testování Mimo

30

Soutež po dobu, jejíž délka se rovná dobe, která zbývala do konce Zákazu

cinnosti v okamžiku, kdy Sportovec zanechal cinnosti, nejméně

však 6 mesícu.

10.12

Uložení financních sankcí

Svazy mohou ve svých vlastních pravidlech ustanovit financní sankce za

porušení antidopingového pravidla. Nicméně

žádné financní sankce nemohou

být považovány za duvod pro snížení doby Zákazu cinnosti nebo jiné sankce,

která by jinak byla aplikovatelná podle Kodexu.

Clánek 11 DUSLEDKY PRO DRUŽSTVO

11.1

Testování Kolektivních sportů

Pokud více než jeden clen družstva v Kolektivním sportu dostal oznámení o

porušení antidopingového pravidla podle clánku 7, podrobí ADV CR družstvo

primerenému Cílenému Testování.

11.2

Dusledky pro Kolektivní sporty

Jestliže jsou více než dva clenové družstva shledáni vinnými z porušení

antidopingového pravidla, pak Svaz udelí družstvu primerenou sankci

(napríklad ztrátu bodu, diskvalifikaci ze Souteže nebo Akce nebo jinou sankci), a

to navíc k jakémukoliv Dusledku pro jednotlivé Sportovce, kterí porušili

antidopingové pravidlo.

11.3

Svaz muže stanovit prísnejší Dusledky pro Kolektivní sporty

Svaz se muže rozhodnout pro prijetí takových pravidel, která stanoví Dusledky

prísnejší, než je uvedeno v clánku 11.2

Clánek 12 POSTIH UPLATNENÝ PROTI SVAZUM

Pri prokázaném porušení antidopingového pravidla reprezentantem CR bude

sportovní Svaz postihován ve smyslu ustanovení Zásad pro snižování státní dotace

sportovním Svazum pri porušení antidopingových pravidel reprezentantu. Stejným

predpisem se rídí postih sportovního Svazu pri jakémkoliv porušení ustanovení

Kodexu a této Smernice jeho orgány.

Clánek 13 ODVOLÁNÍ

13.1

Rozhodnutí, proti kterým se lze odvolat

Proti rozhodnutím ucineným podle Smernice nebo pravidel prijatých ve shodě

se Smernicí je možné podat odvolání, jak je uvedeno níže v cláncích 13.2 až

31

13.4

nebo jinde ve Smernici. Tato rozhodnutí zustávají v platnosti v prubehu odvolání, pokud odvolací orgán nerozhodne jinak.

13.1.1

WADA nemusí vycerpat všechny interní opravné prostredky.

Vprípadech, kdy WADA má právo odvolání dle clánku 13 a žádný jiný

úcastník se neodvolal proti konecnému rozhodnutí v rízení podle této

Smernice,muže WADA podat odvolání proti takovému rozhodnutí prímo k

CAS, aniž by musela vycerpat jiné opravné prostredky v rízení Svazu.

13.2

Odvolání proti rozhodnutí o porušení antidopingového pravidla, jeho Dusledcích a Pozastavení cinnosti

Proti rozhodnutí, že bylo porušeno antidopingové pravidlo, rozhodnutí o

Dusledcích nebo rozhodnutí, že nebylo porušeno žádné antidopingové pravidlo;

rozhodnutí, že rízení o porušení antidopingového pravidla nemuže pokracovat

z procesních duvodů

(vcetně

napríklad promlcení), rozhodnutí dle clánku

10.10.2

(porušení zákazu úcasti po dobu Zákazu cinnosti); rozhodnutí, že Svaz nemá pravomoc rozhodnout o porušení antidopingového pravidla nebo o Dusledcích porušení

antidopingových pravidel; rozhodnutí Svazu neprojednat Pozitivní laboratorní nález nebo Atypický nález jako porušení antidopingového pravidla nebo rozhodnutí

nepokracovat v rízení o porušení antidopingového pravidla po vyšetrování dle clánku 7.1.10 a rozhodnutí uložit Pozastavení cinnosti vdusledku Predbežného

rízení nebo pri porušení clánku 7.5 Kodexu, je možné podat odvolání výlucně podle ustanovení tohoto clánku 13.2.

13.2.1

Odvolání Sportovců mezinárodní úrovne.

Vprípade, kdy se jedná o Mezinárodní Akci nebo vprípadech, kdy se jedná o

Sportovce mezinárodní úrovne, se lze odvolávat výlucně

k CAS podle

pravidel platných pro tento soud.

13.2.2

Odvolání Sportovců národní úrovne.

Sportovci, kterí nejsou Sportovci mezinárodní úrovně

a kterí nemají právo

odvolat se podle clánku 13.2.1, a jiné Osoby se mohou odvolat podle stanov

príslušného Svazu a dále po zamítnutí tohoto odvolání k Rozhodcí komisi

COV.

Odvolací rízení musí respektovat následující zásady:

vcasné rízení,

spravedlivý, nestranný a nezávislý rozhodovací orgán

právo být zastoupen právním zástupcem na vlastní náklady;

vcasné, písemné a zduvodnené rozhodnutí.

13.2.3

Osoby oprávnené podat odvolání.

32

Vprípadech podle clánku13.2.1 mají následující strany právo odvolání k

CAS: (a) Sportovec nebo jiná Osoba, které se týká rozhodnutí, jež je

predmetem odvolání; (b) druhá strana sporu, ve kterém bylo rozhodnutí

vydáno; (c) príslušná Mezinárodní federace; (d) Antidopingový výbor CR; (e)

Mezinárodní olympijský výbor nebo Mezinárodní paralympijský výbor v

prípadech, kdy rozhodnutí muže mítúcinky ve vztahu k olympijským nebo

paralympijským hrám, vcetně

rozhodnutí o oprávnení zúcastnit se

olympijských nebo paralympijských her; a (f) WADA.

Vprípadech podle clánku 13.2.2, mají následující strany, právo odvolání

k Rozhodcí komisi COV: (a) Sportovec nebo jiná Osoba, které se týká

rozhodnutí, jež je predmetem odvolání; (b) druhá strana sporu, ve kterém

bylo rozhodnutí vydáno; (c) príslušná mezinárodní federace; (d)

Antidopingový výbor CR (e) COV a (f) WADA. Vprípadech podle clánku

13.2.2

mají WADA a Mezinárodní federace rovnež právo odvolat se k CAS proti rozhodnutím Rozhodcí komise COV. Jakákoli strana podávající odvolání má právo na pomoc

CAS pri získávání veškerých relevantních informací a príslušné informace musí být poskytnuty, pokud tak CAS narídí.

13.3

Lhuta pro podání odvolání ciní dvacet jedna ( 21 ) dní od dorucení rozhodnutí, proti kterému odvolání smeruje.

Lhuta pro odvolání nebo jinou žádost podávanou WADA bude pozdejší

z následujících možností:

(a)

Dvacet jedna (21) dní po posledním dni, v nemž mohla kterákoli jiná strana sporu podat odvolání; nebo

(b)

Dvacet jedna (21) dní poté, co WADA obdržela kompletní spis týkající se príslušného rozhodnutí.

Nehledě

na jakákoliv další ustanovení je jedinou Osobou, která se muže odvolat

proti Pozastavení cinnosti, Sportovec nebo jiná Osoba, které bylo Pozastavení

cinnosti uloženo.

13.4

Nevydání vcasného rozhodnutí sportovním Svazem nebo Rozhodcí komisí COV

Jestliže v konkrétním prípadě

sportovní Svaz nebo Rozhodcí komise COV

nevydá rozhodnutí, zda bylo porušeno antidopingové pravidlo, v primerené lhutě

urcené WADA,muže WADA zvolit podání odvolání prímo k CAS, jako kdyby

sportovní Svaz nebo Rozhodcí komise COV vydaly rozhodnutí se záverem, že

nedošlo k porušení antidopingového pravidla. Pokud rozhodcí senát CAS

rozhodne, že došlo k porušení antidopingového pravidla a že WADA odvoláním

prímo k CAS postupovala správne, pak pujde-li o nevydání vcasného rozhodnutí

Svazem nebo Rozhodcí komisí COV, budou WADA nahrazeny její náklady a

odmena právního zástupce v rízení o odvolání Antidopingovým výborem CR.

13.5

Odvolání proti rozhodnutí udelující nebo zamítající TV

33

Proti rozhodnutí WADA, kterým se mení rozhodnutí o udelení nebo o zamítnutí

udelení terapeutické výjimky, se Sportovec nebo ADV CR, jejíž rozhodnutí bylo

zmeneno, muže odvolat výlucně

k CAS. Proti rozhodnutí ADV CR o odmítnutí

udelení TV, které nebylo zmeneno WADA, se Sportovci mezinárodní úrovně

mohou odvolat k CAS, ostatní Sportovci k Rozhodcí komisi COV, která je

jmenována v clánku 13.2.2. Jestliže Rozhodcí komise COV zmení rozhodnutí

odmítající udelení TV,muže se WADA proti takovému rozhodnutí odvolat

k CAS.

Jestliže ADV CR neprijme rozhodnutí ve veci rádně

podané žádosti o TV v

primerené lhute,muže být nevydání rozhodnutí ADV CR považováno za

zamítnutí pro úcely práva na odvolání upraveného v tomto clánku.

13.6

Odvolání proti rozhodnutí na základě ustanovení tretí a ctvrté cásti

Kodexu

Pokud jde o Zprávu WADA o nedodržování Kodexu dle clánku 23.4.5 nebo o

jakékoli dusledky uložené podle ustanovení tretí cásti Kodexu (Role a

odpovednosti), má ten, koho se týká zpráva WADA nebo ten, komu byly uloženy

dusledky podle tretí cásti Kodexu, právo odvolat se výlucně

k CAS v souladu

s pravidly platnými pred tímto soudem (viz 13.2.1).

13.7

Odvolání proti rozhodnutí o docasném odebrání nebo zrušení akreditace laboratorím

Proti rozhodnutí WADA o docasném odebrání nebo zrušení akreditace WADA

laboratorím semuže odvolat pouze dotycná laborator, a to výlucně

k CAS.

13.8.

Rozhodcí komise COV

13.8.1

Rozhodcí komise COV je Národním antidopingovým odvolacím orgánem ve smyslu cl. 13.2.2 a13.4. Modelových pravidel WADA. Její Statut vydává Výkonný výbor

COV.

13.8.2

Rozhodcí komise COV je nezávislá a nestranná pri výkonu svých funkcí.

13.8.3

Rozhodnutí Rozhodcí komise COV jsou konecná a není proti nim možno podat odvolání s výjimkami stanovenými shora v tomto clánku. Její rozhodnutí nemohou

být zrušena, menena nebo prohlášena za neplatná ani soudem ani nejakým rozhodcím tribunálem s výjimkami stanovenými zákonem ( §15 zák.c. 83/1990 Sb.).

 

13.8.4

Rízení pred Rozhodcí komisí COV se rídí Jednacím rádem, který prijímá Rozhodcí komise COV. Jednací rád se zverejnuje na webových stránkách Antidopingového

výboru CR (www.antidoping.cz) a COV (www.olympic.cz).

34

Clánek 14 SDELOVÁNÍ INFORMACÍ

14.1

Statistická hlášení

ADV CR zverejní a nahlásí WADA rocně

výsledky všech Dopingových kontrol

spadajících do jeho pravomoci.

14.2

Databáze informací o Dopingové kontrole

WADA pusobí jako centrální databáze informací o TV, testech a výsledcích

v rámci Dopingové kontroly u Sportovců

zahrnutých do Registru pro Testování.

ADV CR musí k tomu WADA poskytnout veškeré potrebné informace.

14.3

Oznámení informací z Dopingové kontroly

Poté co Exekutiva obdržela Pozitivní laboratorní nález, oznámí následující

informace WADA a Mezinárodní federaci (MF) bezprostredně

po procesu

popsaného v clánku 7.1.3: jméno Sportovce, zeme, sport a disciplínu, druh testu,

datum Odberu Vzorku a výsledek laboratorní analýzy. ADV CR také bude

pravidelně

informovat WADA a MF o aktuálním stavu a výsledcích prezkoumání

nebo disciplinárního rízení provedených ve shodě

s clánkem 7 (Nakládání s

výsledky), clánkem 8 (Disciplinární rízení)a clánkem 13 (Odvolání), a stejné

informace budou poskytnuty WADA a MF bezprostredně

po oznámení o

prestupku podle clánku 7.1.10. V každém prípade, kdy je doba zákazu cinnosti

zrušena podle clánku 10.5.1 (Neexistence zavinení nebo nedbalosti) nebo

zkrácena podle clánku 10.5.2 (Nevýznamné zavinení nebo nevýznamná

nedbalost), bude WADA a MF poskytnuto písemné rozhodnutí vysvetlující duvod

pro zrušení nebo zkrácení. ADV CR, MF ani WADA nesmí prozradit tyto

informace nepovolaným Osobám v rámci jejich organizací až do doby, kdy je

ADV CR zverejní, nebo nezverejní, jak je požadováno v clánku 14.4.

14.4

Zverejnení výsledků

ADV CR ani Svazy nesmí verejně

jmenovat Sportovce, u jejichž Vzorků

byly

zjišteny Pozitivní laboratorní nálezy, nebo Sportovce nebo jinou Osobu, kterí byli

shledáni vinnými porušením dalších clánků

této Smernice, až do doby, kdy bylo v

rízení v souladu s clánkem 8 urceno, že bylo porušeno antidopingové pravidlo

nebo byla Sportovci pozastavena závodní cinnost. Porušení této Smernice

potvrzené v disciplinárním rízení musí být verejně

publikováno do 20 dní.

Vprípade, kdy je v disciplinárním rízení nebo v odvolacím rízení rozhodnuto, že

Sportovec, nebo jiná Osoba neporušila antidopingové pravidlo, muže být

rozhodnutí zverejneno pouze se souhlasem Sportovce nebo jiné Osoby, které se

týká rozhodnutí. ADV CR ani laboratoř

akreditovaná WADA nebo jejich

pracovníci se nesmejí verejně

vyjadrovat ke konkrétním skutecnostem právě

probíhajícího prípadu.

14.5

Informace o místech pobytu Sportovce

Jak uvádí Mezinárodní standard pro Testování, Sportovci, zarazeni ADV CR

nebo MF do Registru pro Testování, jsou povinni poskytovat presné a prubežné

35

údaje o svém pobytu. Tyto informace jsou organizací, která Sportovce do

Registru zaradila, predkládány WADA a jsou prístupné všem dalším

Antidopingovým organizacím, které mají pravomoc testovat Sportovce ve smyslu

clánku 15 Kodexu.

14.6

Ochrana osobních údajů

ADV CR zajistí, že je s osobními informacemi Sportovců

atretích stran

nakládáno v souladu s platným Zákonem na ochranu osobních údajuc. 101/2000

Sb.

Clánek 15 UZNÁNÍ ROZHODNUTÍ JINÝMI ORGANIZACEMI

S ohledem na právo odvolání v clánku 13, Testování, TV a výsledky rízení nebo jiné

konecné rozsudky jakéhokoliv Signatáre Kodexu, které jsou v souladu s Kodexem a

jsou v pravomoci Signatáre, budou uznávány a respektovány Mezinárodní federací a

jejími Svazy. ADV CR a Svazy mohou uznávat rozhodnutí jiných orgánu, které

neprijaly Kodex, pokud jsou pravidla techto orgánů

jinak v souladu s Kodexem.

15.1

Uznání rozhodnutí Mezinárodních federací a Svazů

Jakékoliv rozhodnutí Mezinárodní federace nebo Svazu vztahující se k porušení

antidopingového pravidla musí být uznáváno všemi národními Svazy, které musí

podniknout nezbytné kroky k praktickému uplatnení takových rozhodnutí.

15.2

Vzájemné uznávání.

Pri dodržení práva na odvolání uvedeného v clánku 13, budou všichni ostatní

Signatári uznávat a respektovat Testování, TV a výsledky rízení nebo jiná

konecná rozhodnutí kteréhokoliv Signatáre, která jsou v souladu s Kodexem a

jsou v kompetenci tohoto Signatáre.

Clánek 16 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A DORUCOVÁNÍ OZNÁMENÍ

16.1

Poskytování informací

Poskytla-li jakákoli Osoba informace vcetně

údajů

a informací o zdravotním stavu

jakékoli organizaci nebo Osobě

v souladu s touto Smernicí, má se za to, že

taková Osoba souhlasila s tím, aby poskytnuté informace mohly být užity touto

organizací nebo Osobou pro úcely implementace této Smernice.

16.2

Dorucování oznámení

16.2.1

Všechna oznámení uvedená v této Smernici se rídí ustanovením tohoto clánku (Dorucování oznámení).

16.2.2

Každý Sportovec zarazený do Registru pro Testování ADV CR poskytne ADV CR svoji adresu pro dorucování oznámení a v prípadě její

36

zmeny nese príslušný Sportovec odpovednost za vcasné nahlášení této

zmeny ADV CR.

16.2.3

Oznámení Sportovci zarazenému do Registru pro Testování ADV CR bude doruceno doporucenou poštou na adresu poskytnutou ADV CR tímto Sportovcem. Oznámení

se považuje do dorucené po uplynutí 5 (peti) pracovních dní po dni odeslání.

16.2.4

Oznámení jakémukoli jinému Sportovci nebo jiné Osobě bude uskutecneno zasláním oznámení doporucenou poštou na adresu dodanou tímto Sportovcem nebo touto

Osobou. Oznámení se považuje za dorucené po uplynutí 5 (peti) pracovních dní po dni odeslání.

16.2.5

ADV CR muže po predchozí dohodě s adresátem oznámení užít jako alternativu nebo spolu se zasláním oznámení doporucenou poštou jiný zpusob dostupné komunikace

jako je napríklad fax, e-mail nebo telefon.

Clánek 17 PROMLCECÍ LHUTA

Proti Sportovci nebo jiné Osobě

nesmí být vedeno žádné rízení pro porušení

antidopingových pravidel popsané v této Smernici, pokud toto rízení nezacalo

v době

osmi let od data, kdy podle obvinení k porušení došlo.

Clánek 18 DODATEK A VÝKLAD SMERNICE

18.1

ADV CR si vyhrazuje právo tuto Smernici v oduvodnených prípadech menit nebo aktualizovat. Zmeny a dodatky budou úcinné 1 mesíc po jejich zverejnení a Svazy

jsou povinny je aplikovat jako závazné.

18.2

Kromeclánku 18.4, je tato Smernice vykládána jako nezávislý a samostatný text, který se neodkazuje na žádný zákon nebo stanovy.

18.3

Titulky oznacující ruzné cásti a clánky této Smernice slouží pouze pro prehlednost a v žádném prípadě neovlivnují výklad ustanovení, která uvádejí.

18.4

Smernice byla prijata na základě príslušných ustanovení Kodexu a bude vykládána zpusobem, který je v souladu s príslušnými ustanoveními Kodexu. Poznámky

vysvetlující ruzná ustanovení Kodexu mohou, tam kde je to vhodné, napomoci k porozumení a výkladu této Smernice.

18.5

Porušení antidopingových pravidel která se stala pred datem, kterým nabyla tato Smernice úcinnost se posuzuje podle ustanovení dosavadní Smernice a budou

i nadále považována za „první porušení“ nebo „druhé porušení“ pro úcely urcení sankcí vyplývajících z clánku 10, které budou uplatnovány za porušení po

prijetí této Smernice.

37

18.6

Úvod a Príloha 1 ( DEFINICE ) této Smernice jsou považovány za její nedílnou soucást. Definované termíny jsou v textu Smernice vyznaceny kurzívou a velkým

pocátecním písmenem.

Clánek 19 ÚHRADA NÁKLADŮ

19.1

Náklady na analýzu Vzorků z Dopingové kontroly provedené z rozhodnutí Exekutivy pri Soutežích i Mimo Soutež, vcetně požadovaných dodatecných (doplnkových)

analýz, hradí ADV CR.

19.2

Ostatní náklady spojené s uskutecnením Dopingové kontroly (cestovní náhrady a odmeny Dopingových komisaru, Materiál pro Odber Vzorku) v rozsahu clánku 19.1

hradí ADV CR.

19.3

Náklady na analýzu Vzorků vcetně nákladů spojených s uskutecnením Dopingové kontroly vyžádané sportovním Svazem na základě narízení Mezinárodní federace,

hradí sportovní Svaz nebo v prípadě Testování narízeného Mezinárodní federací pred návratem k závodní cinnosti po jejím zákazu hradí náklady Sportovec.

 

19.4

Náklady na kontrolní analýzu Vzorku „B“ vyžádanou Sportovcem na základě pozitivního výsledku analýzy Vzorku „A“, hradí Sportovec, pokud analýza Vzorku „B“

potvrdí výsledek analýzy Vzorku „A“.

Clánek 20 POCÁTEK ÚCINNOSTI, PLATNOST, ROZHODUJÍCÍ PRÁVO

20.1

Pocátek úcinnosti

20.1.1

Tato Smernice nabývá úcinnosti a je závazná pro Svazy datem 1.ledna 2009.

20.1.2

Ruší se Smernice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v CRz 30.dubna 2004.

20.1.3

Tato Smernice nemá zpetnou úcinnost na skutecnosti nevyrešené pred datem úcinnosti této Smernice. Nevyrešené protesty, odvolání a žádosti o obnovu rízení

zapocaté za úcinnosti drívejších postupů ADV CR, Rozhodcí komise COV nebo Svazu, mohou být dokonceny podle techto postupů do té míry, že jejich výsledky

budou uznány pro úcely této Smernice. Délka trvání probíhajících Zákazucinnosti dle drívejších postupů ADV CR, Rozhodcí komise COV nebo Svazů bude rovnež

uznána podle této Smernice.

20.2

Platnost

20.2.1

Jakákoli odchylka od techto antidopingových pravidel nebo postupů uvedených v tomto dokumentu nezbavuje platnosti žádné zjištení, rozhodnutí nebo výsledek,

pokud by napríklad podstatně nezpochybnila toto zjištení, rozhodnutí nebo výsledek (viz též cl. 3.2).

38

20.2.2

Vprípadě neplatnosti, nevymahatelnosti nekterého clánku této Smernice nebo jeho rozporu s právními predpisy z jakéhokoli duvodu, zustává jinak tato Smernice

plně v platnosti vyjma takového clánku, jenž bude považován za vynechaný, protože je neplatný, nevymahatelný nebo v rozporu s právními predpisy.

20.2.3

Všechny úkony v dobré víreucinené jakoukoli Osobou pri implementaci této Smernice,prestože se pozdeji ukáže, že byl jakýsi nedostatek v poverení, oprávnení

nebo pravomoci takové jednající Osoby, budou považovány za platné jakoby je ucinila kterákoli taková Osoba plně poverená, oprávnená nebo pravomocná.

20.3

Rozhodující právo

Tato Smernice se rídí ceským právem.

V Praze dne 30.listopadu 2008 PhDr. Jaroslav Nekola

reditel ADV CR

PRÍLOHA 1: DEFINICE

ADAMS

(Anti-Doping Administration and Management System) je webová informacní

databáze, která je rídícím nástrojem pro vkládání dat, jejich ukládání, sdílení a

hlášení, vytvoreným na pomoc zainteresovaným subjektuma WADA v jejich

antidopingových aktivitách ve spojení s legislativou ochrany dat.

Akce

(Event). Série jednotlivých Souteží probíhajících spolecne, která je rízena jedním

orgánem (napr. olympijské hry, mistrovství sveta FINA, Panamerické hry, Souteže

Kolektivních sportu).

Antidopingová organizace (ADO)

(Anti-Doping Organization). Signatár, který odpovídá za prijetí pravidel pro

iniciování, zavedení nebo uplatnení jakékoliv cásti procesu Dopingové kontroly.

Jedná se napr. o Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní paralympijský výbor,

jiné Organizátory významných Akcí, kterí provádejí Testování v prubehu svých Akcí,

WADA, Mezinárodní federace a Národní Antidopingové organizace.

Antidopingový výbor Ceské republiky (ADV CR)

39

Subjekt, ustavený zrizovací listinou c.j. 24 631/1999-50 jako príspevková organizace

prímo rízená Ministerstvem školství, mládeže a telovýchovy CR. který má na

národní úrovni základní oprávnení a odpovednost prijímat a zavádet antidopingová

pravidla, narizovat Odbery Vzorku, nakládat s výsledky testů

a provádet další

nezbytné úkony. Podle Kodexu cl. 20.5. je odpovedností ADV CR prijmout a zavést

antidopingovou politiku a pravidla, která jsou v souladu s Kodexem.

Anulování výsledků

(Disqualification). Viz níže : Dusledky porušení antidopingových pravidel.

Asistent

(Chaperone). Osoba, která je vyškolená a poverená ADV CR k provádení urcitých

povinností, zahrnujících jeden ci více z následujících úkolu:predání výzvy Sportovci

vybranému pro Odber Vzorku, doprovázení a sledování Sportovce až do príchodu do

Místnosti Dopingové kontroly a/nebo k odsvedcení a overení poskytování Vzorku,

pokud je k tomu vyškolen.

Atypický nález

(Atypical finding). Zpráva z laboratore, nebo jiného subjektu uznaného WADA, která

vyžaduje následné prošetrení podle Mezinárodního standardu pro laboratore nebo

souvisejících technických dokumentů

pred vydáním rozhodnutí o Pozitivním

laboratorním nálezu.

CAS

(The Court of Arbitration for Sport) Rozhodcí soud pro sport.

Cílené Testování

(Target testing). Výber Sportovců

pro Testování, kdy se vybírají urcití Sportovci nebo

skupiny Sportovců

za úcelem Testování v urcenou dobu nenáhodným zpusobem.

Dopingová kontrola

(Doping Control). Všechny kroky a procesy od plánování testů

až ke konecnému

rozhodnutí o jakémkoliv odvolání, vcetně

veškerých kroků

a procesů

mezi tím,

napríklad Poskytování informací o místech pobytu Sportovce, Odber Vzorků

a

nakládání s nimi, laboratorní analýza, TV, nakládání s výsledky a ústní jednání

Dopingový komisař

(Doping Control Officer). Osoba, která je vyškolená a zmocnená ADV CR,s

pridelenou odpovedností za rízení konkrétního Odberu Vzorků

na míste.

Doprovodný personál Sportovce

(Athlete Support Personnel). Každý kouc, trenér, manažer, agent, clen realizacního

týmu, funkcionár, lékarský a ostatní zdravotnický personál, rodič

nebo jakákoliv další

Osoba, která pomáhá, lécí nebo jinak pracuje se Sportovcem (a je clenem Svazu),

který se úcastní sportovní Souteže nebo sena ni pripravuje.

Držení

40

(Possession). Skutecné, fyzické Držení,prípadně

neprímé Držení (ke kterému

muže dojít, pouze pokud dotycná Osoba má výlucnou kontrolu nad Zakázanou

látkou nebo Zakázanou metodou nebo nad prostorem, ve kterém se Zakázaná látka

nebo Zakázaná metoda nacházejí), avšak s tím, že když Osoba nemá

výlucnou kontrolu nad Zakázanou látkou nebo Zakázanou metodou nebo nad

prostorem, ve kterém se Zakázaná látka nebo Zakázaná metoda nacházejí, bude

neprímé Držení vztahováno pouze na Osoby, které vedely o prítomnosti Zakázané

látky nebo Zakázané metody amely v úmyslu takovou kontrolu nad nimi vykonat.

Nicméně

k porušení antidopingového pravidla, pokud jde pouze o Držení, nedojde,

jestliže pred obdržením jakéhokoliv oznámení, že Osoba porušila antidopingové

pravidlo, tato Osoba uciní konkrétní kroky, kterými prokáže, že nikdy nemela Držení

v úmyslu a výslovně

se pri prohlášení pro ADV CR zrekla Držení. Avšak bez ohledu

na cokoli opacného v této definici, koupě

(vcetně

elektronického ci jiného zpusobu)

Zakázaných látek nebo Zakázaných metod predstavuje vždy Držení pro Osobu,

která koupi uskutecní.

Dusledky porušování antidopingových pravidel

(Consequences of Anti-Doping Rules Violations). Porušení antidopingového pravidla

Sportovcem nebo jinou Osobou muže mít za následek jedno ci více z následujících:

a) Anulování výsledků

(Disqualification) znamená, že výsledky Sportovce vpríslušné

Souteži nebo Akci jsou anulovány se všemi dusledky, vcetně

odebrání medailí, bodů

a cen; b) Zákaz cinnosti (Ineligibility) znamená, že Sportovec nebo jiná Osoba se

nesmí úcastnit po urcenou dobu žádných Souteží ani jiné aktivity nebo obdržet

financní podporu, jak je uvedeno v clánku 10.9; c) Pozastavení cinnosti (Provisional

Suspension) znamená, že Sportovec nebo jiná Osoba se nesmí docasně

úcastnit žádné Souteže,pred konecným rozhodnutím v rízení vedeném na základě

clánku 8 (Disciplinární rízení).

Exekutiva

Složka ADV CR poverená rozhodováním o provedení Dopingové kontroly a dalšími

úkony dle této Smernice a Organizacního rádu ADV CR.

Individuální sport

(Individual Sport). Každý sport, který není Kolektivním sportem.

Kodex

(Code). Svetový antidopingový Kodex..

Kolektivní sport

(Team Sport). Sport, ve kterém je povoleno vystrídat hráce vprubehu Souteže.

Komisař

pro odber krve

(Blood Collection Official). Osoba, která je kvalifikovaná a byla poverena ADO, aby

odebrala Sportovci krev.

KTV

41

(TUEC). Komise pro Terapeutické výjimky, která posuzuje Terapeutické výjimky, je

výbor ustavený príslušnou Antidopingovou organizací.

Marker

(Marker). Sloucenina, skupina sloucenin nebo biologické parametry, které indikují

Použití Zakázané látky nebo Zakázané metody.

Materiál pro Odber Vzorku

(Sample Collection Equipment). Nádoby nebo zarízení užívané k prímému Odberu

nebo k prechování Vzorku Sportovce kdykoliv behem procesu Odberu Vzorku.

Materiál pro Odber Vzorků

musí minimálně

obsahovat:

pro Odber Vzorku moci:

kelímky pro Odber Vzorku moci po opuštení tela Sportovce;-láhve s pecetícím mechanismem umožnujícím zjistit nedovolené otevrení a s tesnícími vícky pro

zajištení Vzorku moci;

sadu pro neúplný Vzorek pro Odber Vzorku krve:

jehly pro Odber Vzorku krve;

zkumavky pro Vzorek krve s pecetícím mechanismem umožnujícím zjistit nedovolené otevrení.

Metabolit

(Metabolite). Jakákoli látka, která je produktem biotransformacních procesu.

Mezinárodní Akce

(International Event). Akce, kterou rídí Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní

paralympijský výbor, Mezinárodní federace, Organizátor významné Akce nebo jiná

mezinárodní sportovní organizace nebo Akce, na kterou jedna z uvedených

organizací jmenuje technické funkcionáre.

Mezinárodní federace (MF)

(International Federation). Mezinárodní nevládní organizace rídící jeden nebo více

sportů

na mezinárodní úrovni.

Mezinárodní standard

(International Standard). Standard, který prijala WADA pro podporu Kodexu.

Dodržování Mezinárodního standardu (na rozdíl od jiných alternativních standardu,

postupů

nebo procedur) bude postacovat k záveru, že procesy, které jsou uvedeny

v Mezinárodním standardu, byly uskutecneny rádne. Mezinárodní standardy

zahrnují všechny technické dokumenty, vydané na základě

Mezinárodního

standardu .

Mimo Soutež

42

(Out-of-Competition). Jakákoli Dopingová kontrola, která není provádena Pri

Souteži.

Místnost Dopingové kontroly

(Doping Control Station): Primerený prostor pro práci s odebranými Vzorky mocia

administrativní úkony, který prinejmenším zajištuje soukromí Sportovce a je používán

výhradně

jako Místnost Dopingové kontroly behem Odberu Vzorku vcetně

uzavrené

toalety pro Odber Vzorku.

Náhodný výber

(Random Selection). Výber Sportovců

pro Testování, které není cíleným Testováním.

Náhodným výberem muže být: výber úplně

náhodný (žádná predem urcená kritéria

nejsou brány v potaz a Sportovec je vybrán libovolně

ze seznamu nebo skupiny

jmen) nebo pomocí vyhodnocení (Sportovci jsou rozrazeni dle predem urcených

kritérií, tak aby šla snížit ci zvýšit šance na výber).

Národní Akce

(National Event). Sportovní Akce, které se úcastní Sportovci mezinárodní nebo

národní úrovně

a která není Mezinárodní Akcí.

Národní Antidopingová organizace (NADO)

(National Anti-Doping Organization). V každé zemi urcený subjekt(y), který má na

národní úrovni základní oprávnení a odpovednost prijímat a zavádet antidopingová

pravidla, narizovat Odbery Vzorku, nakládání s výsledky testů

a provádet rízení. To

zahrnuje i subjekt, který muže být nekolika zememi spolecně

urcen, aby sloužil jako

regionální Antidopingová organizace pro tyto zeme. Jestliže toto urcení nebylo

provedeno príslušným orgánem verejné moci, pak takovým subjektem bude Národní

olympijský výbor dané země

nebo jím zmocnený subjekt.

Národní olympijský výbor

(National Olympic Committee). Organizace uznaná Mezinárodním olympijským

výborem. Termín Národní olympijský výbor rovnež zahrnuje národní sportovní

konfederaci v tech zemích, kde národní sportovní konfederace prejímá í

odpovednosti v antidopingových záležitostech typické pro Národní olympijský výbor.

Nedodání informací o místech pobytu

(Filing failure). Porušení povinnosti Sportovcem (nebo tretí stranou, které Sportovec

podle clánku 11.3.6 nebo clánku 11.5.4 Mezinárodního standardu pro Testování

tento úkol sveril) dodávat správné a úplné informace o místech pobytu podle clánku

11.3

nebo clánku 11.5.6 Mezinárodního standardu pro Testování.

Neexistence zavinení nebo nedbalosti

(No Fault or Negligence). Prokázání Sportovcem, že nevedel nebo nepredpokládal,

prípadně

nemohl vedet nebo predpokládat, a to i pri zachování nejvyšší opatrnosti,

že Použil nebo mu byla podána Zakázaná látka nebo aplikována Zakázaná metoda.

Nevýznamné zavinení nebo nevýznamná nedbalost

43

(No Significant Fault or Negligence). Prokázání Sportovcem, že jeho zavinení nebo

nedbalost nebyla, z pohledu souhrnu okolností a pri uvážení kritérií pro Neexistenci

zavinení nebo nedbalosti, významná ve vztahu k porušení antidopingového pravidla.

Nezastižení na místě

pobytu

(Missed test). Porušení Sportovcem být dostupný pro Testování v místě

a case

specifikovaných pro jednohodinovou dostupnost v jeho/ jejích informacích o místech

pobytu pro daný den podle clánku 11.4 nebo clánku 11.5.6 Mezinárodního standardu

pro Testování..

Nezletilý

(Minor). Fyzická Osoba, která ještě

nedovršila vek 18 let, který je podle príslušných

zákonuCeské republiky považován za plnoletost.

Období Akce

(Event Period) Doba mezi zacátkem a koncem urcité Akce, která je vymezena

rídícím orgánem Akce.

Obchodování

(Trafficking). Prodej, darování, podávání, preprava, posílání, dorucování nebo

distribuce Zakázané látky nebo Zakázané metody (fyzicky, elektronicky nebo jinak)

Sportovcem, Doprovodným personálem Sportovce nebo jinou Osobou podléhající

pravomoci Svazu, jakékoliv tretí strane, avšak tato definice nebude zahrnovat akce

se Zakázanou látkou uskutecnené zdravotnickým personálem v dobré víre („bona

fide“) pro skutecné a legální Terapeutické úcely nebo pri jiných prijatelných

zduvodneních, a nebude zahrnovat akce se Zakázanými látkami, které nejsou

zakázány pri Testování Mimo Soutež, ledaže celkové okolnosti prokážou, že tyto

Zakázané látky nejsou urceny ke skutecnému a legálnímu Terapeutickému úcelu.

Odber Vzorku

(Sample Collection Session). Všechny postupné cinnosti, které se prímo týkají

Sportovce od obdržení výzvy až do doby, kdy Sportovec po poskytnutí Vzorku opustí

Místnost Dopingové kontroly.

Organizátor významné Akce

(Major Event Organizations). Kontinentálních sdružení Národních olympijských

výborů

a jiné mezinárodní organizace sdružující více sportu, které fungují jako rídící

orgán jakékoli kontinentální, regionální nebo jiné Mezinárodní Akce.

Osoba

(Person). Fyzická Osoba, organizace nebo jiný subjekt.

Personál pro Odber Vzorku

(Sample Collection Personnel). Souhrnný termín užívaný pro vyškolené Osoby

poverené ADV CR, které mohou provádet Odber Vzorků

nebo v jeho prubehu

asistovat s urcitými povinnostmi.

44

Podvádení

(Tampering). Úprava nepatricným zpusobem nebo za úcelem nepatricného zámeru;

uplatnování nepatricného vlivu; nepatricné zasahování, bránení, klamání, nebo

jakékoliv podvodné jednání za úcelem zmeny výsledků

nebo zabránení prubehu

standardních procesu; poskytování falešných informací Antidopingové organizaci.

Pokus

(Attempt). Úmyslné jednání, které predstavuje významný krok v prubehu jednání

smerujícího plánovaně

k porušení antidopingového pravidla. K porušení

antidopingového pravidla založeného pouze na Pokusu o porušení však nedojde,

pokud Osoba od Pokusu ustoupí dríve, než byl odhalen tretí Osobou, která se

Pokusu neúcastní.

Porušení povinností

(Failure to comply). Termín užívaný pri popisu Porušení antidopingových pravidel v

cláncích 2.3, 2.5 a 2.8 Kodexu.

Porušení požadavků

na místa pobytu

(Whereabouts failure). Nedodání informací o místech pobytu nebo dodání

nesprávných ci neúplných informací o místech pobytu nebo Nezastižení na místě

pobytu.

Poskytování informací o místech pobytu

(Whereabouts Filing). Informace poskytované Sportovcem nebo jeho jménem

Registru pro Testování, které ustanovují Sportovcova místa pobytu pro následující

ctvrt rok podle odstavce 11.3 (nebo prípadně

podle odstavce 11.5 pro týmové sporty)

Mezinárodního standardu pro Testování.

Použití

(Use). Užívání, aplikace, požití, injekce nebo konzumace Zakázané látky nebo

Zakázané metody jakýmkoli zpusobem.

Pozastavení cinnosti

(Provisional Suspension). Viz výše : Dusledky porušování antidopingového pravidla

Pozitivní laboratorní nález

(Adverse Analytical Finding). Zpráva laboratore nebo jiného subjektu schváleného

WADA, která ve shodě

s Mezinárodním standardem pro laboratore a souvisejícími

technickými dokumenty identifikuje ve Vzorku prítomnost Zakázané látky nebo jejích

Metabolitů

nebo Markerů

(vcetně

zvýšeného množství endogenních látek) nebo

prokazuje Použití Zakázané metody.

Program nezávislých pozorovatelů

45

(Independent Observer Program). Tým pozorovatelů

pod vedením WADA, který

pozoruje proces Dopingové kontroly pri urcitých Akcích,muže prinem poskytovat

rady a podává o svém pozorování zprávu.

Predbežné rízení

(Provisional Hearing). Pro úcely clánku 7.5 Kodexu, urychlené a zkrácené rízení, ke

kterému dochází pred rízením podle clánku 8 (Právo na spravedlivé rízení), a pri

kterém je Sportovci predáno oznámení a je mu dána príležitost k písemnému nebo

ústnímu vyjádrení.

Pri Souteži

(In-competition). Pokud není stanoveno jinak pravidly Mezinárodní federace nebo

jiné príslušné Antidopingové organizace, znamená Pri Souteži dobu zacínající

dvanáct hodin pred Souteží, které se má Sportovec zúcastnit, až do konce takové

Souteže a procesu Odberu Vzorku na této Souteži.

Registr pro Testování

(Registered Testing Pool). Skupina Sportovců

nejvyšší úrovne, jejíž cleny urcuje

každá Mezinárodní federace a Národní Antidopingová organizace, a kterí mohou

být testováni Pri Souteži i Mimo Soutež v rámci testovacího programu príslušné

Mezinárodní federace nebo Národní Antidopingové organizace. Každá Mezinárodní

federace bude vydávat seznam identifikující tyto Sportovce zarazené do Registru

pro Testování buď

podle jména, nebo podle jasně

definovaných, specifických kritérií.

Retroaktivní TV

(Retroactive TUE). Terapeutická výjimka schválená KTV na základě

lékarské

dokumentace poté, co laboratoř

oznámila Pozitivní laboratorní nález.

Rozhodcí komise Ceského olympijského výboru (dále jen COV)

Nejvyšší odvolací orgán v Ceské Republice podle cl. 13.

Retezec transportu Vzorku

(Chain of Custody).Výcet jedinců

a organizací, kterí jsou odpovední za Vzorek od

jeho poskytnutí do doby, kdy je Vzorek predán k analýze.

Seznam

(Prohibited List). Seznam identifikující Zakázané látky a Zakázané metody.

Signatári

(Signatories). Ty subjekty, které podepsaly Kodex a souhlasily s jeho dodržováním,

zahrnující Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní federace, Mezinárodní

paralympijský výbor, Národní olympijské výbory, národní paralympijské výbory,

Organizátory významných Akcí, Národní Antidopingové organizacea WADA.

Smernice

46

Smernice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v Ceské republice. Dokument

upravující antidopingová pravidla v Ceské republice v souladu s Kodexem

Soutež

(Competition). Jednotlivý závod, zápas, hra nebo jednotlivá sportovní Soutež.

Napríklad zápas v basketbalu nebo finále sprintu na 100m v atletice na olympijských

hrách. Pro etapové závody a ostatní sportovní Souteže, ve kterých jsou ceny

udelovány denně

nebo prubežne, bude rozdíl mezi Souteží a Akcí stanoven v

pravidlech príslušné Mezinárodní federace.

Sportovec

(Athlete). Jakákoliv Osoba, která se úcastní sportu na mezinárodní úrovni (kterou

definují jednotlivé mezinárodní federace), na národní úrovni (kterou definují

jednotlivé Národní Antidopingové organizace,vcetne, ale nikoli pouze, Sportovci,

kterí jsou zarazeni do Registru pro Testování ) a jakýkoliv jiný závodník, který jinak

podléhá pravomoci nekterého Signatáre nebo jiné sportovní organizaci, která prijala

Kodex. ADV CR definuje Sportovce národní úrovně

jako Osobu, která se úcastní

sportu rízeného Svazem podle pravidel MF nebo jiného Signatáre. Všechny clánky

Kodexu,vcetně

napríklad Testování a terapeutických výjimek, musí být aplikovány

na závodníky mezinárodní a národní úrovne.Nekteré Národní Antidopingové

organizace se mohou rozhodnout pro Testování a aplikaci antidopingových

pravidel na rekreacní Sportovce nebo závodníky kategorie veteráni (masters), kterí

momentálně

nebo potenciálně

nejsou závodníky národní úrovne. Národní

Antidopingové organizace však nejsou povinny aplikovat všechny tyto aspekty

Kodexu na tyto Osoby. Mohou být ustanovena specifická národní pravidla pro

Dopingovou kontrolu u závodníku, kterí nejsou závodníky mezinárodní ci národní

úrovne, aniž by tato pravidla byla v rozporu s Kodexem. Napr. se v dané zemi

mohou testovat rekreacní závodníci, ale nemusí se vyžadovat terapeutické výjimky

nebo informace o pobytu. Ve stejném smyslu se muže Organizátor významné Akce

organizující Soutež pouze pro závodníky kategorie veteránů

rozhodnout testovat

závodníky, ale nevyžadovat predchozí terapeutické výjimky nebo informace o

pobytu. Pro úcely clánku 2.8 Kodexu (Podávání nebo Pokus o podání) a úcely

antidopingové informovanosti a výchovy, každá Osoba, která se úcastní sportu,

který spadá do pravomoci kteréhokoliv Signatáre, vlády nebo jiné sportovní

organizace, která prijala Kodex, je považována za Sportovce.

Sportovec mezinárodní úrovně

(International-Level Athlete). Sportovec, kterého jedna nebo více Mezinárodních

federací zaradí do Registru pro Testování Mezinárodní federace

Svaz

Právne, majetkově

a organizacně

samostatný a nezávislá sportovní organizace se

sídlem na území Ceské republiky, jehož základním predmetem cinnosti je

provozování sportu, telovýchovy nebo turistiky, jak pro vlastní clenstvo, tak i pro

neorganizovanou verejnost, která je clenem nebo je uznávána príslušnou

Mezinárodní federací.

47

Terapeutické

(Therapeutic). Vztahující se k lécbě

zdravotního stavu lécebnými prostredky nebo

metodami; nebo poskytující nebo napomáhající uzdravení.

Testování

(Testing). Cásti procesu Dopingové kontroly zahrnující rozhodování o provedení

testu, Odber Vzorku, nakládání se Vzorkem a transport Vzorku do laboratore.

Testování bez predchozího oznámení

(No Advance Notice). Dopingová kontrola, která se koná bez predchozího varování

Sportovce, a kdy je Sportovec soustavně

doprovázen od chvíle predání výzvy až do

poskytnutí Vzorku.

TV

(TUE). Terapeutická výjimka schválená KTV na základě

lékarské dokumentace pred

Použitím látky ve sportu.

Úcastník

(Participant). Kterýkoliv Sportovec nebo clen Doprovodného personálu Sportovce.

Úmluva UNESCO

(UNESCO Convention): Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu, prijatá 19. ríjna

2005 na 33. zasedání Generální konference UNESCO vcetně

všech dodatků

prijatých úcastnickými stranami Úmluvy a Konferencí stran Mezinárodní úmluvy

proti dopingu ve sportu.

Verejné prozrazení nebo zverejnení

(Publicly Disclose or Publicly Report). Šírení informace široké verejnosti nebo

Osobám, jiným než Osobám, které mají nárok na drívejší oznámení podle clánku 14.

Vyhovující množství moci pro analýzu

(Suitable Volume of Urine for Analysis). Minimálně

90 mililitrů

pro celou nebo

cástecnou analýzu.

Vyhovující specifická hmotnost pro analýzu

(Suitable Specific Gravity for Analysis). Specifická hmotnost o hodnotě

1,005 nebo

vyšší, pokud je merená refraktometrem, nebo o hodnotě

1,010 nebo vyšší, pokud je

merená diagnostickými proužky.

Významná pomoc

(Substantial Assistance) Pro úcely clánku 10.5.3, Osoba poskytující Významnou

pomoc musí: (1) formou podepsané písemné výpovedi v plné rozsahu sdelit

veškeré informace, které Osoba má ohledně

porušení antidopingových pravidel a

(2)

plně spolupracovat pri vyšetrování a rozhodování jakéhokoliv prípadu, který se vztahuje k temto informacím, vcetně napríklad poskytnutí svedectví v rízení,

pokud

48

je o to ADV CR nebo rozhodovacím orgánem požádána. Tyto poskytnuté

informace musí být dále duveryhodné a musí tvorit významnou cást jakéhokoliv

prípadu, který byl zahájen, nebo, nebyl-li prípad ještě

zahájen, musí poskytnout

dostatecné podklady, na jejíchž základech by mohl prípad být zahájen.

Vzorek

(Sample or Specimen). Jakýkoli biologický materiál odebraný za úcelem Dopingové

kontroly.

[Poznámka ke Vzorku: Obcas se tvrdí, že Odber krve porušuje náboženskou ci

kulturní podstatu urcitých skupin. Bylo zjišteno, že toto tvrzení není opodstatnené.

WADA

(WADA, The World Anti-Doping Agency). Svetová antidopingová agentura.

WADA KTV

(WADA TUEC). Komise pro Terapeutické výjimky WADA je výbor ustavený WADA.

Zákaz cinnosti

(Ineligibility). Viz výše: Dusledky porušování antidopingových pravidel.

Zakázaná látka

(Prohibited Substance). Jakákoli látka uvedená v Seznamu.

Zakázaná metoda

(Prohibited Method). Jakákoli metoda uvedená v Seznamu.

49